Welinnis, Ilgjas

En wārans kērdans, pa Assanis Līgjans, zmānes mazēi ēitwei en swentan meddjan en delli sawaītins rāmawautei – meditītwei, deggintun pannu prei wārans kapurnans, gremtun māntrans, swentans grēmans, delītun swāise ēdjans be pūwjans sen wēlins, pirzdaunīkans, drāugautwei sen tennans. Aīns iz galwas aspektans ast WERTUN, WARTĀ. Giwāi zmānes kīrdi kwei be kāigi wēlis wakēi mans, be stwen tennas etwerrja Wārtan (dwarrins) sirzdau swētans. Skaitātun tālis

Assanis Līgjas. Kurka

En sillinas 22-23 d. audāst si Assanis Līgjas. Sta ast Praēisenis iz daggan en zēiman. Dabbas Wirsnā. Deinā be nakts pastānja līgjas. Be pa sillinas 26 d. nakts pagaūnja aūgtwei. Mes enēimai en Timras be Tusnas Swētan. Assanis Līgjas ast dāngus Swarstis. Saūli enēit en Swarstin lauksnīnan. Tēt dīgi sta ast kēsms, kaddan wīdimai Līguswaran en dabbai – ast neggi per timran, neggi per lāukan; neggi per saltan, neggi per garrawan; niggi per tusnan, neggi per kalsīwingiskan. Wissan ast enbalansītan. Sēntjai en šismu Mettas Skrittas punktu, mes asmai spārts taūwu prei nūsan ēntrewingin Rāmawan. Skaitātun tālis

Pergrubris

Prūsiskan Nawwan Mettan, pa 16 mettasimtas appuns, pagaūnja si en Pergrubrjas dēinan, s.a. zūrgi sakkjas 23 d. En “Sūdawas lāisku” papeisātan, kāi iz wissans kāimans zmānes senrīnka si en aīnan buttan. Stwen stalāi pīws. Wārskaits-waīdils erlāngja sen rānkan kārtin, pilnan pīwas, be en pagaūsenju madli dēiwan Pergrubrjan Skaitātun tālis