Zmānintas Rāmawas sen tenesses dēiwans, Pikullan, Perkūnan be Patrīmpan, ebpeisāsenis

§11. Stawīds zmānints anzans Rāmawa (Romove) pastāi ebpeisātan ēst pra wissans prūsiskans peisālenikans tēt, kāigi tālis dātan; Hennenbergas wirdāi, kaddan tāns bilāi ezze Trēitas klaštoran en “Paeīskinsnai stēisan prūsiskan tāutaskartin”, ast stawīdai: stas pikuliskas anzans stalāi en Eikāitai, kāigi as papresta, en Nātangas sirdu, kwēi teinū ast Swentas Trēitas klaštōran. Tenēisan plattu bēi 6 wāltis, ūnzai tāns bēi spārts plattu be stawīds kāmstus, kāi ni sūji, ni snāigs ni mazēi sprūtwei, beggi tāns be zēimai ni metti swāise lappans be zalli. Be tāns turīwuns trins wippins: … Skaitātun tālis

Ezze wis dabber sēntins waidilātans anga waidīlans en Nadrāuwai, Zemāitijai be t.t.

Penknadesimtā palazīnsna

Ezze wis dabber sēntins waidilātans anga waidīlans en Nadrāuwai, Zemāitijai be t.t.

Entūrs

1. Ezze Waszkonen
2. Swinnutzen
3. Szwakionen. Dumonen
4. Puttonen
5. Oronen
6. Szweigdzuruones
7. Lekuttones
8. Wydurones
9. Krauiti
10. Pustones
11. Seitone
12. Siettones
13. Wejones
14. Wandulutti, Neruti, Udburtulli
15. Taukuti
16. Styklori
17. Serkuluti
18. Ƶolininkai
19. Szwalgones
20. Ezze tenēisan lāikans dēlans
21. Ƶaltones
22. Medziorei
23. Ezze Kaukucionen
24. Ezze Sapnonen
25. Aīns gērbsenis ezze stan
26. Ezze stēisan zmānin lāikans dāinans
27. Kas stwi preisalāi
28. Aīnas kummetjas gērbsenis ezze stan
29. Ezze … Skaitātun tālis