Dabber aīns sags sen ērbans pastāi aupaltan en Sakkaimu

sags

Antars sāgs kawīds pastāi aupaltan ni wārai

En Kunnegsgarbu en Sakkaimu āntars sags stesse “Kunnegsgarbas mēstas gruntinikas” pastāi aupaltan. Prawerru gērdautun, kāi stawīdan pabilīsnan “sags stesse Kunnegsgarbas mēstas gruntinikas” dāi žūrnalistai en Raggan 2014. Subs sags ast leītan skārstiskan skrittan na kawīdan ast skaitāi sen ērbans, sīrzdau eraīnan stawīdan skaītan ast kittan skaītan sen skrīzjan — bilāi di, kāi sta ast “bōhemisks” anga “čekiskan”.
Prawerru preiminītun, kāi Kunnegsgarbas gruntiniks bēi kunnegs Otokārs II Pšemisls, kawīds en 1254m. enimmi pāwestas nadājan izpilnintun karregan prīki “pagānans prūsans”. … Skaitātun tālis

“Wandalismas” kliptan

Sakkjas 2 d. en Kunnegsgarbu prei Merūnas dwarran kīrsnan automōbiljan BMW sirzdau dēinan jāja spārts dīwai, izjāja iz pintin be enjāja en pamīntlan stēisan mackāliskan karjaūsnikan (stwen enkaptāi delli mackāliskai karjaūsnikai). Tēt ēst pastippan pamīntlan teinū pastāi pernaikīntan – krūwa stabāi sen emnins, lemtan garrjan.

Spārts simbōliskai segītan. Ikāigi aulemtā waīstis iz Merūnas dwarran. Spārtiskan, kawīdan mazzi pernaikīntun mackāliskan okupācijan. Simbōliska segisnā. Adder kliptan – ka reālai audāst si šandēinan prei niwidamīnan Merūnas dwarran.