Dabber aīns sags sen ērbans pastāi aupaltan en Sakkaimu

sags

Antars sāgs kawīds pastāi aupaltan ni wārai

En Kunnegsgarbu en Sakkaimu āntars sags stesse “Kunnegsgarbas mēstas gruntinikas” pastāi aupaltan. Prawerru gērdautun, kāi stawīdan pabilīsnan “sags stesse Kunnegsgarbas mēstas gruntinikas” dāi žūrnalistai en Raggan 2014. Subs sags ast leītan skārstiskan skrittan na kawīdan ast skaitāi sen ērbans, sīrzdau eraīnan stawīdan skaītan ast kittan skaītan sen skrīzjan — bilāi di, kāi sta ast “bōhemisks” anga “čekiskan”.
Prawerru preiminītun, kāi Kunnegsgarbas gruntiniks bēi kunnegs Otokārs II Pšemisls, kawīds en 1254m. enimmi pāwestas nadājan izpilnintun karregan prīki “pagānans prūsans”. En 1255m. tāns gruntinna Ōrdenas pillan “Kunnegsgarbs”.

Āntars sags ast pirmas sagas tikriska kōpija, tēt turri ārdan na aīnan skaītan. Dabber sklaitīntan mazīngi widātun en stan, kāi stas sags dabber ni ast perteikātan, pa leīsnan.
Arwiskai ni ēisku kasse stas sags ast, tāns pastāi aupāltan en kultūrisku klādu stēisan 14-15mm.

Pirms sāgs kawīds pastāi aupaltan en Raggan

Pirms sāgs kawīds pastāi aupaltan en Raggan