ROMOWE RIKOITO – Nawamār. 12 klausimų / 12 prasīsenjai

Klausimai: leidykla DANGUS – atsakymai: RR (Niktorius)

 

Ar naują RR albumą „Nawamār“ galime vadinti „Undēina“ tęsiniu? Koks dvasinis turinys sudaro „Nawamār“ konceptą? Tai kelionė į nematomą maginę baltų tikrovę, didžiosios šventovės link…?

RR krypčių / akių ratas – tai Dabartinis vakarų baltų pasaulis, sakralinė / mitologinė erdvė ir jos praktiniai aspektai Dabartyje. Erdvė, kurioje tėra amžina mitologinė Dabartis, neokupuota laiko, istorijos ir politinių konceptų. Tai sapnų teritorija, archetipų pasaulio Prieškambaris.

Bendras sumanymas – nuolatinis transliavimas iš to Prieškambario slėptuvės, iš vakarų baltų dimensijos stebyklos; fiksavimas, kas būtent … Skaitātun tālis

Bilāimai prūsiskai per Gīmtas Billas dēinan

Stan rēizan per Gīmtas Billas dēinan mazīngi kirdītun arwiskai labbans prūsiskans pawīstins.

Kaddan gi ni tēr deznimai mazīngi kirdītun prūsiskan bē ni tēt deznimai mazīngi aupaltun ainuntkawīdans nawwans prōjektans prūsiskai (sklaitewīngi, kaddan mes bilāimai ezze kwalitatīwans pawīstins, kwēi prūsiskan kalsāi grazzu be tikrōmiskai), prawerru butewīngi ebzentlitun stans nawwans muzīkis prōjektans:

Dabber aīns prōjekts iz Kunnegsgarban Kellan sen dēinan Prūsa gimtā

Be dīgi āumeningi per Gīmtas Billas dēinan bēi enpeisātan H.G. Pōdēljas wērsan Labban dēinan. Wērsan skaitāi Astars Stakamesseris.

Enimmumni kirdītun, kāigi prūsiskan kalsāi tūls be … Skaitātun tālis

Etwērpjais brāti

As kwāi minītun wāran prūsan tāutan,
As kwāi minītun amzjan, nūsan brātin:
Etwērpjais nūmans prābutskans aušaūtins –
Mes tebbei prūsiskai ni mazzimai waitjātwei.
Twajs kērmens ast enwangiskan aulaūwuns,
Sklāit gīwan dabber nōseilis be dūsi.
Druwēimai mes: tū ainawārst etgimsenjan pagaūwuns,
Etkūmps twajā bilā jau tebbei šlūzi.
Etwērpjais, brāti, tū enkapts, as asma gīwan,
Be twajjan teīsin zmānina stāi sīrai nūsan,
Tū sīmtans mettans migguns teinū etskīwuns
Be mes etkūmps widāimai wāran Prūsan…

Prāncis Arellis

Wassaras tuldīsnas

(“Metaskērdas”)

Jāu saulīka etkūmps etskīwusi swētan baudinna
Bē saltas zēimas pastangans grawīntei glaudāi si.
Stāi pasallai sen laddans jāu pagaūwa engēibtwei,
Ēn nika spāinawints snāigs wiskwēi jau ast wīrtuns.
Tēt laukans tepjai winnai aīnat gaiwinnantei glabba
Bē wisawīdans zalīkans wakēi ezze gallan etskītwei.
Guddis sen wissamans meddjans pabuddusis ast ezze māigu,
Lāukan ir gārbai ir līndas aumetta jau kizzins.
Wissalab, ka en assan’s dergīsnai aulaūwa raudāntei,
Wissalab, ka en azzaru ilgi giwāntei perzēimau
Adder pa swajjai kīrnan bēi per zēiman enmigguns,
Wissalab en pulkammans izlīzuns wassaran zmānint.
Dukkei dīgi narittei iz saltan papāusan sin tēnsi.
Warnis be wārnai sen sarkins … Skaitātun tālis

Jaīs emprīki

Jaīs emprīki
Ik paēisei ezze wāramans,
Pirzdau aulaūwusins gintummans,
Ik tū ni waīda billan
Neggi wīdan,
Kai stan enwaidīnlai,
Dirēis en dāngun
Kīrsa kawīdan kabba wannags en pusideinammans
Erlāngjais zīgzdas zirnīkan
Zālljas staggaran, kaddegas wippjan
Stāis kīrsa wundan,
Ēn ku twāise etswāikstisenis nīksta,
Jaīs bētu emprīki.

Kāigi eīskei
Šin timran pulsijja.

Ērwins Krūks

Prūsiska elegīja

Tebbei
skellimai grīman
lāukan ezze nērtingei mīlai –
adder timran, ezze rāudai
kārtan, kaīgi wajjan zālai
wilgan, kaīgi nāgas pjāusis
na krāntas grawwan, wōimenintei
pa ballai ānkstai wētrai,
degāntin pirzdau bētan –
twajjan nikwēigi ni ebgremtan
nīksnan, kwāi brukka nūmans en krāujan
kadāi, kāigi dēinas dabber wissas
kabēi pilnas stēisan erswāikstintan
malnīkiskan spīlin, supniskai tālas –
staddan en Taweīnas meddjamans
kirša zallas jūrjas
spāinawintin bangūdelbin, kwei krūwa
nō mans dūmawintin ālkan bijā, pirzdau stabbans,
prei wārai panirrusjans
kapurnans, peraūgtans
pilligarbans, pa līpai,
zemmai ezze wāru, lāngei –
kāigi kabēi gērds en tenesses wippjamans!
tēt en grīmamans stēisan wāran gennan
dabber kalsa,
ikāi di brendu eīskintun,
prawāriskas waks –
kāigi izprettamai stwen
pāujantin, mēntai aubārwintan
paggerdas … Skaitātun tālis

Rāmawas prūsinei

Tū īr ni waīdusi, kāigi as milāi ten,
Buccau meddus smārdis wārsans,
Endāusina si sen twāise saūlis endirīsnan,
Tapīwuns si sen āpjans strēlans twāisan skebbeljan.

Tū pēr men assei prābutiskas Saūli
En gēidras dāngus bearaīkei plattibei.
Ezze Aīstinmarjai līnku Sembas krāntas
En Kāpan bangaujantī gaīlasmu gārbu.

En twāise akkin galīmbiskwai aīnat
Baltijas bangūdelbi bangaūja,
Be Nerrijas ēnilgan ēn prūsan tāliskans
Pra Pippeljan Pintin skreīljai dēlbja… en dāusan.

Dabber ni waīda as kāigi ēnstwendau mennei auskrāistwei
Iz swāise kēsmingiskas wundans,
Kaddan Pannu wīrst gessus en buttu
Pagār aliskaniskan pannin prei damrawan.

Debbas Rāmawas prūsiska Dēiwi,
Emprābutiskan staddan auwerjais mennei akkins,
Wāriku anzanu šlamīntjai sen brūnans … Skaitātun tālis

Etkūmps en anzanans

Swāikstisna pagaūwa si. Na stattun sembiskan krāntan, en zeimammans, mes paprettamai auwērptun pintegas skreīljans be etwertun akkins.

Kirsnāi kirsnāi kirsnāi stabāi
En zēimiskamans bāngamans
Wīrta en zēgerins
Per gremjāntins mātins
En kalpenimans stēisan mettasimtan –

Swāikstisna pagaūwa si. Be auskēndusjas lāiwas turmai en jūrju wīrta en Wētras dwarrins!
Kliptinai be eīskei… kāigi nikaddan en gīwatai
En zēimiskamans bāngamans
Kīrsnas kīrsnas kīrsnas
Āustabawingis stabbas trōns –
Per wētran as dāncau, tēr per wētran as dāncau
En prūsiskas dāngus tīnklamans

Be tikka gremjantī māti –
Swāikstisna pagaūwa si! – panniskai buccau etwartīnusin si sūnun be tūsimtai mettai wīrta en akkismirkinsnan – kāigi … Skaitātun tālis

Pāustri

Ni ast dēiwis? Budtis**?
As gi supnaūwa niwangināntin si jūrjas gremsenjan.
As grīman supnaūwa – tālin be tusnan…
Tenā kedēi iz stan izprettewiskas raggan.
Iskwendau sta?
Kas tenginna wīdans en nipakīwingiskan māigan?
Enwārgsenjans?
Kōsms? Lauksnā?
Stwen ni ast gulsenis…
Ānkstais… Prusna ni bēi stawīda geltaīna!
Pamērisnas metīwusjas.
Pagaūsenis pastāi endētan en kupsīnu.
En kupsīnu ast swāikstan – geīts.
Sen garrjas serdin, aupūtja si…
Pamīnisnas (iz perejīngiskan) kīnina pettins, perristans sen angzdrjas keūtan.
Ka nika ast ēmperi nika.
Pagaūsenis ast ebwartīntan nika.
Deggais, zemmi!
As ni jāutja ten…
Zentlan, kawīdan as pēda, stāja zarātwei en dāngu.
Zemmi, deggais!
Raggai ast lāides…
Prusna ast lāides…
Seīs aumadlita!
Wissan, ka palīnka ēn ten … Skaitātun tālis

Paminisnā ezze Nibūtan

izjaīs tū walnan naktin en laūkan
izjaīs be dirēis tū en Saūlin

walnan izēilai tū, walnan dirīlai tū
ikkai tū dabber supnaūja

ik tēr tū dabber supnaūja
etbuddusi en šismu supnu

izjaīs tū walnan naktin en laūkan
dāncaus tū sen wētran

walnan izēilai tū, walnan tū dāncaulai
ikkai pastippa nagā

ik tēr tū dabber pastippa nagā
ebwīlkusi en wētras dāncjan

(2005 m., Jātawa, prēi Merkijjas appin)

Wārs Kāpeniks