Wassaras tuldīsnas

(“Metaskērdas”)

Jāu saulīka etkūmps etskīwusi swētan baudinna
Bē saltas zēimas pastangans grawīntei glaudāi si.
Stāi pasallai sen laddans jāu pagaūwa engēibtwei,
Ēn nika spāinawints snāigs wiskwēi jau ast wīrtuns.
Tēt laukans tepjai winnai aīnat gaiwinnantei glabba
Bē wisawīdans zalīkans wakēi ezze gallan etskītwei.
Guddis sen wissamans meddjans pabuddusis ast ezze māigu,
Lāukan ir gārbai ir līndas aumetta jau kizzins.
Wissalab, ka en assan’s dergīsnai aulaūwa raudāntei,
Wissalab, ka en azzaru ilgi giwāntei perzēimau
Adder pa swajjai kīrnan bēi per zēiman enmigguns,
Wissalab en pulkammans izlīzuns wassaran zmānint.
Dukkei dīgi narittei iz saltan papāusan sin tēnsi.
Warnis be wārnai sen sarkins dīgi sen pūkins,
Pellis sen swāimans malnīkans be kurmjai teppiskan gīrja.
Mussas, grambālai be kussjai sendrāugi sen tūlamans blussans
Mans jau preiwārgint etkūmps en pulkammans wiskwēi sin senrīnka
Be tēt rikijjans kai būrans engreūztun aūstans etwīri.

K. Dōnelaitis 

Sklaitīnsna: Teikā