Prāts

Awīzis “Prūsas Tāutas Prēigara” pirmas nummeris pastāi drukkautan wassarinas mēnsin 1 dēinan stesse 1989. Tenesses gruntintajai bēi Mikkels Klussis, dīgi Ch. Sambōra. Sta bēi pirzdau 19 mettans. Mazīngi gērdautun, kāi emmens “Prūsas Tāutas Prēigara” ast jāu istōriskan. Stan kērdan sta arwiskai bēi “tikrā awīzi”, kwāi pastāi drukkautan na papīran. Be kaddan teinū skaitāimai stans wārans Awīzis nummerins, mazzimai ebzentlantun, kāi stāi artīkelai dīgi teinū ast spārts aktuālan pēr mans, ikāigi tenēi ast pastippan nawwan. Kēsmai teinū ast jāu sklaitawīdan, adder tūlan prōblamai palikka stan subban. Be ka bēi staddan, šandēinan jau ni ast mazīngi. Staddan Prūsas bangīnsna bēi maldan be turri swāise maldan spārtin. Teinū asmai Prūsas kultūris weldūnai be weldēimai wissan ka bēi staddan – en pirmasei Prūsas bangīnsnan, kaddan nūse bilā ezze 1982 m. pagaūwusi etskītwei etkūmps, tēt dīgi wissan ka bēi stwi en nūsei zemmin ezze wāramans kēsmans.

Dīgi subse emnes simbōliki ast spārts swarewīngi. Prēigara ast nūse galwas appi, kwāi tēnka pra pastippan Prūsan be gaūnja wundan iz wissans Prūsas galwas appins. Prēigara ast nūse lanzīntan Swētas Garrjan, ka pakūntja pastippan sakrālan Prūsas struktūrin. Wundan turri minīsnan. Wundan ēn sen turri minīsnan ezze wissan, ka bēi stwi. Wundai turri kōdans prei stesses zemmis erzināsnan. Ka ni bēi en lāiskamans, ast en wundu. Prēigaras krāntai wisaddan bēi swentan. Stwen stalāi tūlan alkāi, swentai medjāi. Šandēinan, kaddan en Prūsai wissan ast kliptintan, tēr stawīdai zmōnjai turri Tikrōmiskan buwīntwei stwi, kawīdai turri sāitan sen Prūsas sakrālan struktūrin. Galwasdelīks šisses struktūris ast Wundan be wissan ka pastānja sāitan sen tenesse kliptinans pintins. Gintus ast stāi, kwāi turri stan subban energījas struktūrin en sebbei, kwāi ast en Prēigaras wundu. Sta ast nūse amzjas grunts. Niaīnuns stēisan swettin zmānin ni mazīlai gaūtun pēr sin stawīdans zentlans, beggi sta ast tēr sīras astis. Sta wissan ast tēr stēimans, kwāi ēn sen jāu turri etbaudīntan zemmis tārin.

Tikrā baltiska kultūri dīgi izgūbi iz stans subbans energījas struttans be laūkans. Stāi sakrāla struktūri dāi nūmans swāise gērdans – zemmis emnins, billan, grīmans, dīgi pamērisnans be izpesnan. Prūsai ast Prēigaras wundas malnīkai. Kaddan bilāimai, gremmemai, mērimai prūsiskai, staddan nūse sāitan sen kliptinan zemmis struktūrin ast drūktan. Staddan Prūsa etkūmps izēit iz gilluwan be mes etkūmps neikaūimai pa swāise Zemmin.

2007 sillinas 22 deinā,
Assanis Līges, kaddan bēi pagaūwusi
Debā Prūsiska Senskisnā stesse 1260 m.