Prāts

Prūsa. Prūsas tautā “Prussian land”

Awīzis “Prūsas Tāutas Prēigara” pirmā nummeri pastāi drukautā wassarinas mēnsin 1 dēinan stesse 1989. Tenesses gruntintajai bēi Mikkels Klussis, dīgi Ch. Sambōra. Sta bēi pirzdau 19 mettans. Mazīngi gērdautun, kāi emmens “Prūsas Tāutas Prēigara” ast jāu istōrisks. Stan kērdan sta arwiskai bēi “arwi awīzi”, kwāi pastāi drukautā na papīran. Be kaddan teinū skaitāimai stans wārans Awīzis nummerins, mazzimai ebzentlantun, kāi stāi artīkelai dīgi teinū ast spārts aktuālai pēr mans, ikāigi tenēi ast pastippan nawwai. Kēsmai teinū ast jāu sklaitawīdai, adder tūlan prōblamai palikka stāi subbai. Be ka bēi staddan, šandēinan jau ni ast mazīngi. Staddan Prūsas bangīnsna bēi maldā be turēi swāise māldan spārtin. Teinū asmai Prūsas kultūris weldūnai be weldēimai wissan ka bēi staddan – en pirmai Prūsas bangīnsnai, kaddan nūse bilā ezze 1982 m. pagaūwusi etskītwei etkūmps, tēt dīgi wissan ka bēi stwi en nūsei zemmei ezze warammans kēsmamans.

Dīgi subse emnes simbōliki ast spārts swarewīngi. Prēigara ast nūse galwas appi, kwāi tēnka pra pastippan Prūsan be gaūnja wundan iz wissans Prūsas galwas appins. Prēigara ast nūse lanzīntan Swētas Garrjan, ka pakūntja pastippan sakrālan Prūsas struktūrin. Wundan turri minīsnan. Wundan ēn sebbei turri minīsnan ezze wissan, ka bēi stwi. Wundāi turri kōdans prei stesses zemmis erzināsnan. Ka ni bēi en lāiskamans, ast en wundu. Prēigaras krantāi wisaddan bēi swentai. Stwen stalāi tūlan alkāi, swentai medjāi. Šandēinan, kaddan en Prūsai wissan ast kliptintan, tēr stawīdai zmānjai turri Tikrōmiskan buwīntwei stwi, kawīdai turri sāitan sen Prūsas sakrālan struktūrin. Galwasdelīks šisses struktūris ast Wundan be wissan ka pastānja sēisnan sen tenesse kliptinans pintins. Gintus ast stāi, kwāi turri stan subban energījas struktūrin en sebbei, kwāi ast en Prēigaras wundu. Sta ast nūse amzjas grunts. Niaīnuns stēisan swettjan zmānin ni mazīlai gaūtun pēr sin stawīdans zentlans, beggi sta ast tēr sēras astis. Sta wissan ast tēr stēimans, kwāi ēn sebbei jāu turri etbaudīntan zemmis tārin.

Arwi baltiska kultūri dīgi izgūbi iz stans subbans energījas struttans be laūkans. Stāi sakrāla struktūri dāi nūmans swāise gērdans – zemmis emnins, billan, grēmans, dīgi pamērisnans be izpesnan. Prūsai ast Prēigaras wundas malnīkai. Kaddan bilāimai, gremmjamai, mērimai prūsiskai, staddan nūse sāitan be seisnā sen kliptinan zemmis struktūrin ast drūktan. Staddan Prūsa etkūmps izēit iz gilluwan be mes etkūmps neikaūjimai pa swāise Zemmin.

2007 sillinas 22 deinā,
Assanis Līgjas, kaddan bēi pagaūwusi
Debā Prūsiska Senskisnā stesse 1260 m.