Ērberts Brusts be Rāmawa

Ērberts Brusts

Taweīnas dūms ast lāukiskaisis nikāi swetti pannu
(nōpeisan na Rāmawas Buttan)

1900 m. sakkjas 17 d gimma Ērberts Brusts (miksiskai – Herbert Brust) en Kunnegsgarbu, prūsisks kompōnists. Tenesse buttan stalāi en Pirzdasmu Rasgārdu prei Kunnegsgarbas pillis twānkstan, en deīktu kwei panzdau pastāi zēists Mēstas Zāls.

Deīktan kwei gimma Ē. Brusts en Pirzdasmu Rasgārdu, 1885 m. auīmsenis

Adder en 1901 m. Ē. Brustas wāraisjai praskīja en Knīpawas sallas Magistran gatwin, en buttan prei subban Prēigaras appin.

Knīpaws. Prajāsenis ezze Prēigaras appei en Magistran gatwin.

Knīpaws. Magistran gatwi, 46

En 1924 m. Ērberts Brusts wedduns gennan Edītan be tenēi praskīja en Nawakursjans, prēi Baltijas jūrjan be pabilīwusis swāise buttan per “Rāmawan” anga “Rāmawas Buttan”. Kīrsa “Rāmawas Buttas” enēisenjan bēi nōpeisan: “Taweīnas dūms ast lāukiskaisis nikāi swetti pannu”.

Interessanti, kāi šis izbilīsenis pastāi papeisāts 21 mettans ānkstais nikāi nūss Taweīns, Prūsa, wīrtusi en Dūmans anga bēi gūbusi en dūmans en 1945 m.

Kittapausiskai šis izbilīsenis waidinna Rāmawas prātin: en 20 mettasimtu Rāmawa, kāigi prūsiskas tāutas astis, ast tēr dūms, pelanni, zarrjas. Pannu ni ast, adder wis dabber ast dūms. Be šis prūsisks dūms, Rāmawas dums ast spārts warewīngis, swents.

Nawakursjai turēi swāise legēdiskan atmosfēran īr in 20 mettasimtas pagaūsenju. En mēstas centru ērgi 1905 m. stalīwusi warā krausī, kawīda faktiskai bēi swenta, seitā sem mīlan, wesselins be seīmjas deiwūtiskan.  

Warā krausī en Nawakursjamans

Tēt dīgi ni tēt tāli ezze mēstas centru bēi labbai waīsts Burtastabs, kawīds dīgi ast sēits sen mīlas burtans.

Burtastabs prei Nawakursjans, zūrgi 1920-1930 m.

Malnīkai prei Burtastaban.

Mazzi būtwei, šī atmosfēra endēlina Ē. Brustan pabilītun swāise buttan per “Rāmawan”. Tēt dīgi bēi bilitā tenesse perlazīntwi – Rāmawa, miksiskai Romowe Verlag.

Rāmawas perlazīntwis logōtips

Ē. Brusts bēi teikāwuns 96 teikālins. Tāns tērpawuns Priccas Kudnikas, Āgnesis Mīgelis be kittan wērsans.

Tāns pastāi zināts pra swāise Prūsas grēman:

 Timran meddjan tāuta,
Eīskun azzaran -
Kīrsa plattun laūkan
Swāiksti pāitaran.
 
Kīrsa pelkins, teīnan
Āustra jāu etskīt -
Tēt pagaūnja dēinan
Skīstan swāikstan, tēt.
 
Treppa spārtai būrai,
Pas plūgan dei ēit
Be en dāngu dūrai
Pippelka jāu skrēit.
 
Jūris tenna grēmuns
Iz deiwūtiskan,
Braīdis enklausīwuns
Ēn Prābutiskan.
Prūsas grēma pra Kaūnas kōran

Ērbertas Brustas “Prūsas grēma” dajatā pra tenesse sūnun Muninan Brustan en 1993 m.

Ērbertas Brustas “Stebbulan prei jūrjan” dajātan pra tenesse sūnun Muninan Brustan en 1993 m.