Ērberts Brusts be Rāmawa

1900 m. sakkjas 17 d gimma Ērberts Brusts en Kunnegsgarbu, prūsisks kompōnists. Tenesse buttan stalāi en Pirzdasmu Rasgārdu prei Kunnegsgarbas pillis twānkstan, en deīktu kwei panzdau pastāi zēists Mēstas Zāls. Adder en 1901 m. Ē. Brustas wāraisjai praskīja en Knīpawas sallas Magistras gatwin, en buttan prei subban Prēigaras appin. Skaitātun tālis

Bilāimai prūsiskai per Gīmtas Billas dēinan

Stan rēizan per Gīmtas Billas dēinan mazīngi kirdītun arwiskai labbans prūsiskans pawīstins.

Kaddan gi ni tēr deznimai mazīngi kirdītun prūsiskan bē ni tēt deznimai mazīngi aupaltun ainuntkawīdans nawwans prōjektans prūsiskai (sklaitewīngi, kaddan mes bilāimai ezze kwalitatīwans pawīstins, kwēi prūsiskan kalsāi grazzu be tikrōmiskai), prawerru butewīngi ebzentlitun stans nawwans muzīkis prōjektans:

Dabber aīns prōjekts iz Kunnegsgarban Kellan sen dēinan Prūsa gimtā

Be dīgi āumeningi per Gīmtas Billas dēinan bēi enpeisātan H.G. Pōdēljas wērsan Labban dēinan. Wērsan skaitāi Astars Stakamesseris.

Enimmumni kirdītun, kāigi prūsiskan kalsāi tūls be tūls.

Tērpauti PRŪSISKAN … Skaitātun tālis

Prutena en Wilnei

Prutena

Kalēndiskan swāisktan wīrst pagaūwus si en Swentaraggju — 2015.12.12
Iz wundas plūjan, pra magiskans supnans be niwaīstans pintins. Pas nawwan dāngus pagaūsenjan be nawwan saūlin.

Gēidjamai nō wans en Wilnei, LLKC – kwēi prūsiskas grēmas be gērdai wīrst kalsāwusis etkūmps.
Sen albuman preistatīnsnan Romowe Rikoito (prūsiskai) be Esatis (leītawiskai) wīrst birbinnusis.

Nawwa plattiki stesses Romowe Rikoito jāu perlazīnta

Šandēinan leītawiska perlazīntwi Dangus pawakēi, kāi naws albums stesse prūsiskas gruppis Romowe Rikoito jāu ast gattawan be perlazīntan.

Naws albums turri pabilīnsnan Undēina: Lanktā lānkina lunki līnku Aīstas Austjas. Subs albums anzrai sejja sen baltiskan be prūsiskan mitolōgijan:  Undēina ast  pints: māgisks, swēnts, krēiws. Na subban enrissenjan stesses plattikis ast dēiws Kaūks. Dīgi na plattikin mazīngi aupaltun pawīstins iz baltiskan be prūsiskan mitolōgijan, ppw. prūsiskai deiwāi, zentlāi, simbōljai, kliptinai nōpeisai sen prūsiskans litterans be tūlan kitawīdai. Klausīntjai “Undēinan” mes izpilninimai māgiskan pintegan pa tēntiskan wakkarai-baltiskan swētan. Pra stan … Skaitātun tālis