Waitjasnā sen kursjan Heinrikan Maksan Detzkāitan

Heinriks Max Detzkēits

Waitjasnā sen kursjan Heinrikan Maksan Detzkāitan pastāi īmtan en Sallawas 4 d. 2005 m. pra Twānkstas Prūsas pēran: Glabbjan, Rāmanan, Karjaūsnan, Medenīkan.

Kursis Heinriks Makss Detzkāits gimma en lapkrūtjas 29 d., 1933 m., mazīngi gērdautun en Kāpamans, pirzdau Swētas Karjaūsnan tāns buwinna en Kāpamans, kwēi waitjāi kursiskai, tenesse prawāraisjai dīgi bēi kursjai be waitjāi kursiskai. Stwi ast waitjāsnas delīkai.

Twānkstas Prūsa. Kāigi wārai stas auīmsenis pastāi auīmtan? Pirzdau 20 mettans?
Detzkāits. Tēt… stas auīmsenis, sta māise tāws perjāja prēi men, prēi men perjāja, staddan dabber Kunnegsgarbas skrits bēi auwertan!
P. Iz Mikskātautan?
D. Iz … Skaitātun tālis