Nawwa plattiki stesses Romowe Rikoito jāu perlazīnta

Šandēinan leītawiska perlazīntwi Dangus pawakēi, kāi naws albums stesse prūsiskas gruppis Romowe Rikoito jāu ast gattawan be perlazīntan.

Naws albums turri pabilīnsnan Undēina: Lanktā lānkina lunki līnku Aīstas Austjas. Subs albums anzrai sejja sen baltiskan be prūsiskan mitolōgijan:  Undēina ast  pints: māgisks, swēnts, krēiws. Na subban enrissenjan stesses plattikis ast dēiws Kaūks. Dīgi na plattikin mazīngi aupaltun pawīstins iz baltiskan be prūsiskan mitolōgijan, ppw. prūsiskai deiwāi, zentlāi, simbōljai, kliptinai nōpeisai sen prūsiskans litterans be tūlan kitawīdai. Klausīntjai “Undēinan” mes izpilninimai māgiskan pintegan pa tēntiskan wakkarai-baltiskan swētan. Pra stan … Skaitātun tālis

En Kunnegsgarbas muzēju tikka grazintinnis 1500 metāi wāran

Tēnti en Kunnegsrgarbas muzējas ekspōzicijai ast “nawwas” grazintinnis, tennas ast ni mazzāis 1500 metāi wāran. Maskōwitisks mēcens perlaīdi wissans ekspōnatans.

En kōlekcijai ast brōnziskas be sirabliskas fībulas be pakabīnlis, tennas pastāi dātitan zūrgi 5-7 mettasimtans. Ānkstais newīnjai iz pawīstins bēi en Kunnegsgarbas muzēju “Prussia-Museum”.

Prūsiskan bālgnan

Pragūbi jāu 6 metāi pa prūsiskas sirabliskas bālgnas auplsenjas, be Wassarinas 27 d. en Kunnegsgarbas muzēju stan bālgan pastāi prezintātan jaukummans zmānimans.

Tikrōmiskai būlai gērdautun, kāi sta ni ast subban bālgnan, adder wīngas kalsnā.

Wīngs pastāi aupaltan en 2008m. pra K. Skworcōwan, en Stantawai. Prawerru gērdautun, kāi stawīds aupalsenis ast spārts wertīngin: dabber nika palīgu ni bēi aupaltan.

Prūsiskas bālgnas wīngs sen ōrnamentan

Kalsnā sen ōrnamentans ast en skandināwisku stīlu, na tennan mazīngi widātun figūrins stēisan zwērin (kurws anga zirgs be pipellis), zmānin be geōmetriskan zentlan.

Subs K. Skworcōws mēri, … Skaitātun tālis