Wāras Rossgartenas kīrkis kapurna

Wāras Rossgartenas kīrkis kapurnas deīktan tēnti

Dīnkun archeōlogu Kōnstantinu Skworcōwu per meddjagan ezze Wāras Rossgartenas kīrkis kapurnan. Kāigi jāu bēi bilītan tēnti na kapurnas deīkatan audāst si nawwas pintis zeisnā. Pirzdau pagaūwinjai zēisnas dēlans ainunts iz archolōgans dāi peisālin, kāi en stessmu deīktu ni ast nika istōriskan, adder ekskawatōramans kapāntjai, enwaidinna si, kāi stwen ast zārkai sen enkaptans.

Jōhans Foigts, istōriniks

Stesse paggan ast interessanti waīstun kas iz Kunnegsgarbas buwītajans enkapts en šissei kapurnai. Wissan pirman, stwi en Wāras Rossgartenas kīrkis kapurnai ēnkapts … Skaitātun tālis

METTELAN

METTELAN ast kēsms kaddan audāst si Mettas Wangā en Mettas Kellu. Zmānes dīgi papresta stan ikāigi kerdā, kaddan METTA di wārans pawīstins en pannu  – deggina Māran, be tēt gunna zēiman, Wāran Mettan.

En wārans kērdans Mettelan bēi kērdasetrapan, kawīdan pagaūwa si ezze Pussizeimai (wassarinas 2 d.) be wērau zūrgi trins sawaītins.

Mettelas zentlan en dāngu ast Āntars Mālds Mēniks pa Kalēndans.

Mettelan ast dīgi Pannus transfōrmācija. En wassarinas 5 d. swarewīngis aspekts ast Aukliptan (pōzemiskan) Pannu – Gabbita. En Mettelas kērdasetrapan stas pirmaisis Aukliptas Pannus aspekts transfōrmijja … Skaitātun tālis

Naws pints pa Wāran Rossgartenas kīrkis kapurnan

En deīktu kwei ānkstais en Kunnegsgarbu bēi Warā Rossgartenas kīrki tēnti zēidja di nawwan pintin, kawīds turri sendātun nawwan tiltan kīrsa Prēigaran be Krāntas alējan. Enkaptāi na šan kapurnan ni pastāi izweztāi en kittan deīktan. Stesse paggan tēnti mazīngi widātun kērpetiтs be wārans zārkans kwei pastāi kaptan sen ekskawatōrans.

En šismu deīktu ānkstais bēi swents aps, iz kawīdan zmānes immi undan ārstitun si.

Izrēizan prei abbans buttans, prei kaīrai bēi Sakakāimas kīrki.

Pirzdau delli mettans nitāli ezze šismu deīktu (prei nawwan … Skaitātun tālis