METTELAN

mettelan_2015METTELAN ast kēsms kaddan audāst si Mettas Wangā en Mettas Kellu. Zmānes dīgi papresta stan ikāigi kerdā, kaddan METTA di wārans pawīstins en pannu  – deggina Māran, be tēt gunna zēiman, Wāran Mettan.

En wārans kērdans Mettelan bēi kērdasetrapan, kawīdan pagaūwa si ezze Pussizeimai (wassarinas 2 d.) be wērau zūrgi trins sawaītins.

Mettelas zentlan en dāngu ast Āntars Mālds Mēniks pa Kalēndans.

Mettelan ast dīgi Pannus transfōrmācija. En wassarinas 5 d. swarewīngis aspekts ast Aukliptan (pōzemiskan) Pannu – Gabbita. En Mettelas kērdasetrapan stas pirmaisis Aukliptas Pannus aspekts transfōrmijja si en tālasin, atmōsferiskan aspēktan s.a. iz Zemmis elemēntan pra Winnan praēit di en Saūlis elemēntan. . Mettelisks galwas erōjs Gabbinis jāt na abazzan be en gatwis wangai tāns sāka wilāntjai pra galwan be tēt simbōliskai kakinna Saūlin. Sta ast jāu tenesse Kaūkas / Aītwaras aspēkts. Stesse paggan swentintjai Mettelan zmānes ebwartinna si pra galwan be tēt dīgi suppa na suptuwins, kāi augaūlai nawwan kawīdiskan – atmōsferiskan/Saūlis aspēktan.

Dabber aīns swarewīngis Metellas aspēkts ast pōzemmisks. Metellas Gabbinis ast jāu Saūlis Pannu, adder wis pat Metellan pastāi sēitan sen Pikullas dēinans, kawīdas ēit ezze wassarinas 12 dēinai, be wārais bēi subban wāran Metellin. En stans dēinans Pikullu upperauwusis taūkas pawīstins – kālsans, anktan, sūrjan, glumzdin. Tēt dīgi Krēiws Ketwirtiks pastāi senrists sen Pikullan.

En Metellan ebwīlka si di en sklaitawīdans kukkas, wazukkas, zirgas, kīrsnas salpātas, tlākjas maskans be sen karwaūkan gūbi di pa kāiman, izgunnantjai wāras mettas be pirmas chaōsas likkins, waidilāi di.

Tradiciōniskai en panzdaumanin metellas dēinan deggina di Zēiman-Māran, segītan iz salman be wārans pawīstins.