Prūsisks zirgs: 1000 m. istōrijas

Stan rēizan en leītawiskasmu festiwālju Mėnuo Juodaragis “Mēniks Kirsnāraggisks” Rāmans Pillawa laikāi lēkcijan ezze prūsiskan zirgan: Prūsų žirgas: 1000 metų istorijos “Prūsisks zirgs: 1000 m. istōrijas”. En lēkcijas pagaūsenju Rāmans gērdaui ezze zirgas perōniskan zentlisnan per wissans indo-eurōpinans. Tūls gērdautan ezze ēnkapans ēmperi sen zirgans: kaddan prūsai / aīstjai pagaūwa turītun “zirgiskans” ēnkapans — prawerru pazentlitun, kāi pa autōran prūsai nikaddan ni deginna zirgans, degginantei zmānins. Autōrs perwaidinna kōncentracijas stēisan “zirgiskan ēnkapan” be citāja krōnikins, kwēi papeisātan, kāi prūsai bāi aināi iz lāimaisins.
Dīgi bēi pawaidīntan biskin iz … Skaitātun tālis

Lāutas Pilligarbs: welsipēdai en archeolōgijas deīktu

Rikīwisks pilligarbs sēnts na Lāutas azzaras krāntan tēnti wīrta en poligōnan stēisan welsipēdenikan. Stwi pastāi zēistāi tūlan tramplīnai, “zeidāi” per jāsnan, pintjai per welsipēdans be t.t. Per stan kakīnslin na galwas suppjans jāu pastāi kaptan ērgi 10-30 cm.

Jāu tūlan kwei turrimai welsipēdiskans (anga moto-) lunkjans na pilligarbans: ppw.,  en Kwēdenawai, en Platugārbu (Nātangas Rāmawa), en Nauwūzas pilligarbu, adder stwi en Lāutas pilligarbu, sta arwiskai segēi debīkan engnessenjan – en pilligarbu ast zūrgi 40 – 50 welsipēdiskans objēktans. Mazīngi preistatīntun si, kāi en Kunnegsgarbu ast … Skaitātun tālis

Prūsas Etāri

Šandēinan jāu eraīns turri mazīngiskan ni tēr pagalbtwei numans — ka nika segītun, adder dīgi paplattintun prūsiskans zentlans en nūse swētu — enwaidīntun, kāi prūsiska kultūri gīwa be prūsai bēi be ast stwi

Tēt mes turrimai dwāi prūsiskans nurwikans: nurtwika “Prūsa” — glāubas grunts ast unikāls be ainunts prūsisks izwiddausenis, datītan 13-14 mm. Sta ast niwaīsts delīks stēisan rūkan, tikīntan iz linnan. “Pāustri” — auīmsenjas grunts ast delli warāi auīmsenjai iz Kāpans: zukenīkas buttan pastāi auīmtan ezze 1899 en Perwalkai. Prūsiskan nōpeisan “En saddu — pāustri, kwēi ast sads en pāustrei”. … Skaitātun tālis