Prūsiska elegīja

Tebbei
skellimai grīman
lāukan ezze nērtingei mīlai –
adder timran, ezze rāudai
kārtan, kaīgi wajjan zālai
wilgan, kaīgi nāgas pjāusis
na krāntas grawwan, wōimenintei
pa ballai ānkstai wētrai,
degāntin pirzdau bētan –
twajjan nikwēigi ni ebgremtan
nīksnan, kwāi brukka nūmans en krāujan
kadāi, kāigi dēinas dabber wissas
kabēi pilnas stēisan erswāikstintan
malnīkiskan spīlin, supniskai tālas –
staddan en Taweīnas meddjamans
kirša zallas jūrjas
spāinawintin bangūdelbin, kwei krūwa
nō mans dūmawintin ālkan bijā, pirzdau stabbans,
prei wārai panirrusjans
kapurnans, peraūgtans
pilligarbans, pa līpai,
zemmai ezze wāru, lāngei –
kāigi kabēi gērds en tenesses wippjamans!
tēt en grīmamans stēisan wāran gennan
dabber kalsa,
ikāi di brendu eīskintun,
prawāriskas waks –
kāigi izprettamai stwen
pāujantin, mēntai aubārwintan
paggerdas likkjan!
Tēt ezze gillusmu
kalsu palīnka, spillusis,
kalsīkan gērdai!
Amzjan
stēisan kīrsnan meddjan,
brendei pillantin appin,
etwiran marrjan be jūrjas!
Amzjan
stēisan daggas lāukan,
kāimenin be naktimedjamis!
Amzjan
stēisan Perkūnas, Pikullas
be sen wāltimans wainikkatas Patrīmpas!
Amzjan,
kāigi ni aīnan, stesses tuldīsnas!
kāigi ni aīnan, ni aīnan! stesse gallas.
Amzjan
stēisan tillintin meddjan,
degāntin buttan, trēmptan
sīsenjan, enkruwwintan struttan –
Amzjan,
upperautan per swallinantin
mēldis kīrtjan; pannus upjāi twajjan wakkan
petraūki –
Amzjan
Krūwuns en krākintismu stāngan
dāncu pirzdau niwaīstas Dēiwas
Mātin.
Adder kāigi
treppa gelzaīns karris
kirša meddjan! pēdantei gālgjan
pas tenesses Sūnun.
Emnei gērba ezze ten,
ertrēmptan Amzjan, gārbapellakai,
appis, deznai niblīngas.
stabāi be pintei –
grīmas bētai be gārbas,
isturēitas rusisnā bilāi ten
be, kāigi wundan en bāltu,
kāuke grīma, gurīna
rāudas paggan –
gurīna kāigi zukkaunikas tīnklatensna,
stesses sīwaskebbelingjas, prābutskas
prei marrjan, kaddan saūli
tēnka.

J. Bobrōwskis

Sklaitīnsna: Teikā