Zmānintas Rāmawas sen tenesses dēiwans, Pikullan, Perkūnan be Patrīmpan, ebpeisāsenis

§11. Stawīds zmānints anzans Rāmawa (Romove) pastāi ebpeisātan ēst pra wissans prūsiskans peisālenikans tēt, kāigi tālis dātan; Hennenbergas wirdāi, kaddan tāns bilāi ezze Trēitas klaštoran en “Paeīskinsnai stēisan prūsiskan tāutaskartin”, ast stawīdai: stas pikuliskas anzans stalāi en Eikāitai, kāigi as papresta, en Nātangas sirdu, kwēi teinū ast Swentas Trēitas klaštōran. Tenēisan plattu bēi 6 wāltis, ūnzai tāns bēi spārts plattu be stawīds kāmstus, kāi ni sūji, ni snāigs ni mazēi sprūtwei, beggi tāns be zēimai ni metti swāise lappans be zalli. Be tāns turīwuns trins wippins: na aīnan bēi bēi tenēisan dēiwas Pikolio (Pickollos), anga Patalas (Potollos), etwaidinsnā, sen ilgan siwaskebbelingin bārdan, bālan kāigi prēi nigiwītan prusnan, sen gaīlan pastan na galwan, dirīwusis iz pakaktan. Tenesse zentlan be teisinā bēi zmānes be pekkus kērpetis. Per debīkans swentikans en tenesse teīsin en pādamans deginna di lajjan. Be tāns deznimai perwaidinna si en buttamans stēisan lāiman zmānin, sklāitewingi, ik stwen ainunts wīrst aulaūwuns, tenēi ni kwaitīwusis tūlan apperautun deiwammans — stawīdan tāns lāilina en naktins, adder ik pergūbi tīrtan rēizan, sta tenesmu prawerēi apperautun zmānes krāujan — staddan waidilāts pjaūwa sebbei rānkan, kāi tāns īmlai kraujātektwei, be ik en anzanu kirdītwei burblelausna, sta bēi pakawīngi (pakkajas) zentlan.

Rāmawas anzans

Prātorjas iliustraiciōni stesse anzanas

Perkūns (Perckunas) bēi na kittan wippjan, tāns etwaidīntan kāigi nērtingis wīrs, wārmis kāigi pannu, sen krōnin stēisan lāpan, wītan kīrsnan bārdan, wārgai dirīwuns en Patrīmpan (Potrympum); tenesmu prawerēi aīnat tappintun pannu sen malkans stēisan sāusan anzanan, be en stesmu pannu bēi deggintan apperan, adder ik pannu gessa, sta kaštūwa waidīlui, kawīds papekāwuns ugnin, gīwan.
Patrīmps (Potrimpo) bēi mālds wīrs, sklāit bārdan, turīwuns krōnin iz “kalsans”, wessels, ni turīwuns smijānin, kāi Perkūns (Perkuno) ast nērtingis. Tenesse zentlan bēi angzdris en debīkasmu pādu, maitātan sen daddan be ebstegtan sen arrjas kurkans. Tenesmu deginna waskan be labasmīrdan, en tenesse teīsin malnīkai bēi dīgi apperautan. Zūrgi stan anzanan, per trins zāngans kabēi grazzus septinnin wāltin aūktas pirsidrīmbis, be niainunts ni turīwuns preiwērpsenjan stwen enēitwei, izimāntei tenēisan kriwwin be tenēisan ukaauktimmans waidelātans. Adder ik ainunts pergūbi apperautun swāise apperan, stas pirsidrīmbis pastāi aukabīntan anga bangīntan en pāusan, kāi būlai mazīngi endirītun ēntran. Prēi stan anzanan buwinna kriwwis (Krywaite), dīgi zūrgi stan buwinna waidelātai, gēidintei kaddan prawerru pašlūzitwei deiwammans; stwi ilgan kērdan bēi Prūsas galwasmēstan. Iz stan, kas papeisātan, eiskēi:
1. Anzans bēi rettas stāras be aūktas.
2. Tenesse wippjai be lapāi bēi stawīdai kāmstwai, kāi ni sūji, ni snāigs ni mazēi sprūtwei.
3. Anzans turīwuns trīns wippjans.
4. Zēiman lappai ni ebkrūwa be paliktwei zallitwei.
5. Etwaidinsnā stēisan dēiwan bēi na wippjans (ni sirzdau wippjans).
6. Prei anzanan apperau di, erainasmu [— dēiwu] sklaitawīdai.
7. Zūrgi anzanan aīnat pannu pastāi tēiktan.
8. Zūrgi anzanan kabēi pirsidrīmbis — septinnin wāltin aūktas. Simōns Grunau be kitāi krōnistajai pazentli, kāi deiwammans apprauta kraujā pastāi leītan na anzanan, stesse paggan anzans perwaidinna si tēt bajjawiskai, kāi niainunts, stu spārtais ainunts swettis zmōi, ni mazēi en tennan dirītwei sklāit šaūsman. Stan garrjan be tenesse lapāi laikītan per stawīdans swentan, kāi zmōi, gaūwuns mazzais aīnan stawīdan lappan, jautta per niwārgingjan ezze burtausnai be nideiwūtisku.

Mātis Prātorius