2022 mettas kalēndars

Astrolōgiskan 2022 mettas simbōlan ast “labban dēlan/labā segisnā/labā augaūli (Śubhakṛta)”. 2021 m. bēi “plaūdan, pillan, aldī (plava)”, 2020 m. bēi “timran undan, timrā nakts, timmars bebrus (Śārvari)”. Pa perōniskan mettas prognōzin ērgi daggjas mēnsin mazīlai būtwei palīgu 2021 mettu. Ezze wassarinas ērgi daggjas mēnsin būlai iljūzija, kāi nawwan mazīngiskan jāu tīnka, adder prawerru dēlatwei ēmpersdirīntjai. Be ezze daggjas āntran pussin mazīlai pagaūtun si gīwaisi gīwata be walnan dēlan ērgi lanprūtjan, kawīds būlai brendus. Nōseilewingiska delasnā wīrst aūgusi.

RAGS (1 – pirms mēnss)

  • Dabbas zentlāi:

en raggas 17 d. Pirms Perkūns en Sūdawai.

Wassarinas 17 d. Jūpiteris (kāigi Pirms Perkūns) en Zirgu (Undennju). Pilnasmu Mēniku (prei Dwīnjans) tēnkantjai, Saūli auskēnda.

::::

raggas 2 d. Nawwibi

raggas 4-5 d. pirms Mēnikas rags.

raggas 6 d. Lāuksnas deinā

raggas 17 d. Pilnibi

raggas 22 d. Pakarwjas walinsnā

raggas 25 – wassarinas 2 d. Pussizeimā (wassarinas 3 d. astronōmiska Pussizeimā)

WASSARINS (2 – āntars mēnss)

  • Wassarinas 5 d. Swentan Pannu. Swentan Pannu-Saūli teinū ast en Wazjaraggju ēmperi sen Saturnan. Simbōliskai Saūli teinū deggina Saturnan, be mes mazzimai justun stan “degginsnan” kāigi ka nika brendu en galwai anga kāigi ast ainuntkawīda brendī stāni.
  • Wazjaraggis per Saturnan ast swāise zentlan. Saturns ast wāriks pāustriniks, wāraisis dēiws, Kaūks, Trīmps kawīds skistinna wissan. Tāns kwaitēi widātun, kāi zmānes dēlalai spārtai be brendjai. Be Saturns izēit iz Wazjaraggjan tēr en 2023 m. pagaūsenju.
  • Zūrgi wassarinas 16 d. Saūli wīrst pragūbusi en Zirgan (Undennjan) be jāu wīrst būwusi stwen ēmperi sen Jūpiterjan. Staddan sta mazīlai endēlintun sociālan segīsnan.
  • En wassarinas 4 d. Merkūrs wangīnuns būtwei retrogrāds. Stesse paggan mazīngi pa biskin etwartintun si prei swāise dēlans. Merkūrs etkūmps būlai retrogrāds en zallawas 10 d.
  • Tēt dīgi mazīlai būtwei swarewīngi wassarinas 9 deinā (8-10 d.), kaddan pirzdau-pilnibis Mēniks praēilai Saūlis pintin (ekliptikin) iz pussideinans en zēimans (s.a. kāigi Rāhu) en Tāuru. Be en wassarinas 22 dMēniks praēilai Saūlis pintin iz zēimans en pussideinans (s.a. kāigi Ketu) en Swarstimans.
  • Dabbas zentlāi:

en wassarinas 5 d. zānsjas izskrāida en pussideinans.

en wassarinas 19 d. (en naktin iz 18 d. en 19 d. zūrgi 4-5 stūndins ankstāinas) audāi si Perkūns sen kāukas wētran be kēitaran. Deiktāi, kwei kāuka audāi si:

Semba: Kunnegsgarbas zēimisks delīks (Sandlaūks, Mackāljai), Pabētjai, Perkūikai, prei Labjawan (Leitēinai, Metakāims).

Skallawa: prei Tilzin-Ranganītin, Prēikula-Wēntas rags-Kukorai.

Sūdawa: Jūrbarks-Raudōni-Weljōna, Kaūns, Wēiwis (+Wilni).

Jātawa: Seirijjai, Gārdins

::::

wassarinas 1 d. Nawwibi

wassarinas 2 d. Wētras deinā. Perkūnas deinā – Graminnis/Gruminnis

wassarinas 3-4 d. Āntars Mēnikas rags. Raguttis (astronōmiska Pussizeimā)

wassarinas 5 d. Gabbitas deinā, Swentan Pannu

wassarinas 16 d. Pilnibi

wassarinas 17 d. Rūdawas walinsnā (1370)

wassarinas 21 d. – pāljas 6 d. Mettelan, Mettelas kērdasetrapan

PĀLIS (3 – tīrts mēnss)

pāljas 2 d. Nawwibi

pāljas 2 d.- 5 d. wassaras enwakīsna

pāljas 18 d. Pilnibi

pāljas 20 d. Wassaras Līgjas

SAKKIS (4 – ketwirts mēnss)

sakkjas 1 d. Nawwibi

sakkjas 14 d. Weddiskan Saūlis Nawwan mettan

sakkjas 16 d. Pilnibi

sakkjas 17 d. Welideinā

sakkjas 23 d. Pergrubris

sakkjas 30 d. Nawwibi, Saūlis timran (21:45 – 23:42 – 01:38, en Prūsai niwīdaminan)

ZALLAWS (5 – pēnkts mēnss)

zallawas 16 d. Pilnibi, Mēnikas timran (04:32 – 07:11 – 08:55, en Prūsai ēst niwīdaminan)

zallawas 30 d. Nawwibi

SĒMENIS (6 – usts mēnss)

sēmenjas 14 d. Pilnibi, Berzeniks

sēmenjas 21-23 d. Krēss. Kaupāli. Daggas Sāulisstalisnā

sēmenjas 29 d. Nawwibi

LĪPA (7 – septms mēnss)

līpas 13 d. Pilnibi, Durbis walinsnā (1236 m.)

līpas 28 d. Nawwibi

DAGGIS (8 – asms mēnss)

daggjas 12 d. Pilnibi

daggjas 27 d. Nawwibi

SILLINS (9 – newīnts mēnss)

sillinas 10 d. Pilnibi

sillinas 20 d. Debā Prūsiska Senskisnā (1260 m.)

sillinas 22 d. Assanis Līgjas. Baltiskas Peraīninsnas deinā

sillinas 25 d. Nawwibi

SPALLINS (10 – desīmts mēnss)

spallinas 9 d. Pilnibi

spallinas 1-5 d. Kurka

spallinas 24 d. (22 d. – 26 d.) Weddiskan Nawwan Mettan, Swāikstas be Pannus swentikai (Dīvālī)

spallinas 25 d. Nawwibi, Saūlis timran (12:15 – 14:20, en Prūsai wīdaminan – timrintan 59% Saūlis)

LAPKRŪTIS (11 – ainadesīmts mēnss)

lapkrūtjas 1 – 2 d. Welinnis

lapkrūtjas 8 d. Pilnibi, Mēnikas timran (10:02 – 12:59 – 14:49, en Prūsai niwīdaminan)

lapkrūtjas 23 d. Zukenīkan deinā

lapkrūtjas 23 d. Nawwibi

SALLAWS (12 – dwainadesīmts mēnss)

sallawas 6 d. Zirgas deinā (zirgan deinā), Aswinnis

sallawas 8 d. Pilnibi

sallawas 21 – 24 d. Kalēndas. Zēimas Sāulisstalisnā

sallawas 8 d. Nawwibi