Berzeniks. Pilnibi sirzdau Pergrubrjan be Kaupālin.

Teinū kīrki swentina Berzenikan en septman sawaītin pa Welidēinan (en 2021 m. – zallawas 23 d.). En wārans kērdans šāi swentikai turīlai būtwei en Pilnibin (en 2021 m. – zallawas 26 d.) sirzdau Pergrubrjan be Kaupālin.

1) Pirman šisse kēsmas elemēntan ast aūgmenija: galwas simbōlan ast berzi be berzis wainiks (tēt dīgi stēisan zāljan be kwēitjan wainikkai). Wainikkai ast ikāigi pilnibis (tet dīgi Saūlis) simbōlan.  

2) Āntran elemēntan ast pekku: galwas simbōlan ast klenti. Klenti ast seitā sen Kurkan.

Berzis wainiks na klentis galwan pawaidinna sēisnan sirzdau Kurkan (Tāuras lauksneīnan) be Mēnikas pilnibin. Kāigi bilāi di, zūrgi zallawas 23 – 31 d. be pilnibin tikka Swāikstas strēla iz Kurkas/Tāuras lauksneīnas akkin – iz Aldebaranas lāuksnan. Šī swāikstas strēla ēit iz Tāuran pra pilnan Mēnikan prei Zemmin. Mazīngi nadruwītwei, kāi tēt mes mazzimai gaūtun Wassaras Kurkas Waīstin. Sta mazīlai būtwei Deināinas gīmsenis iz Kurkas akkin anga raggan.

Iz amzjas grēmans waīdimai, kāi Berzeniks ast sēits sen Kalēndans: mazzi ensaltwei azarāi anga preipalla kitāi stebulāi (en Kalēndans mazzi kwistwei rōzi). En Kalēndans perēit Ragīngis Newineraggis. En Berzenikan perēit Kurkas raggas swāikstan. Tētet, swarewīngis ast Rags be Swāikstan.

En Berzenikan klenti turri wainikkan