Wassaras līgjas

Pāljas 20 d. en 3 st. 50 min. audāi si Wassaras Līgjas. Swāikstan senlīgina si sen Timran. Deinā be nakts ast līgjas. Pagaūnja si nawwan Mettas Skrittan. Nawwan mettan. Naws Pagaūsenis.

En šin kēsman audāst si Debs Wīrsenis: Swāikstan ebwarēi Timran. Sta ast Swāikstas swentikai. Nawwa Saūlis swāikstas energīja etskīt be erpilnina Swētan.

Šisse kēsmas galwas deiwāi ast Ukapirms be Swāikstiks.

Galwas aspektai: Swāikstas etwartīnsna be undas swāikstan.

Turrimai preidātun si prei dēiwiskan pannu pra undan. Līgjan simbōlai: deināi, appi tēnkanti en/iz dēinans be tenkantī Saūli pa tēnkantjan iz dēinans appin. En Līgjans Saūli tēnka akrāts en deinammans. Stesse paggan stawīda appi, tenkantī iz dēinans, saūlei tēnkantjai, turri swentan undan. Be tēt pra undan nawwa Saūlis warē erpilnina mans, nūmans sēntjai en stawīdsmu undu. Tēt dīgi saūlei tēnkantjai zmānes ēit prei appin knēiptun swentan undan be perpēda din en buttan.

Saūli tēnka en appei

Saūlis pintis kōdai: Kaupālis, Līgjas, Kalēndas

Saūlis pints en dāngu

En wārans kērdans baltai turēi ōbserwatōrijans nadirītun kīrsa saūlin be labbai waīda kwei Saūli tēnka be auskēnda en Līgjans, Kaupālins, Kalēndans.

Kursiskan ōbserwatōrijan per nadirīsnan kīrsa saūlin be ālkan būwus prei Pālangan, teinū en SwentajaiSaūlis ōbserwatōrijan prei Purmalan: Saūli tēnka en Wassaras Līgjans

Saūlis ōbserwatōrijan prei Purmalan

Tēt dīgi mes waīdimai iz amzjas grēmans be gērbans, kāi Wassaras Līgjas ast sēitas sen Māldas Dēiwis gīmsenjan. En gerbāmans tenā ast Marrjas Zupāni, buwinantī en sallai. En grēmamans tenā ast Mergā, sindantī na krēslan sirzdau marrjans. Ēmperi sen tennan gemma Nawwan Swētan. Sta ast maldā Lāima anga Austrā-Deināina. Teinū Wassaras Līgjan simbōlai ast en Wilidēinan.

Austrā-Deināina gemma