Jaīs emprīki

Jaīs emprīki
Ik paēisei ezze wāramans,
Pirzdau aulaūwusins gintummans,
Ik tū ni waīda billan
Neggi wīdan,
Kai stan enwaidīnlai,
Dirēis en dāngun
Kīrsa kawīdan kabba wannags en pusideinammans
Erlāngjais zīgzdas zirnīkan
Zālljas staggaran, kaddegas wippjan
Stāis kīrsa wundan,
Ēn ku twāise etswāikstisenis nīksta,
Jaīs bētu emprīki.

Kāigi eīskei
Šin timran pulsijja.

Ērwins Krūks

Prūsiska elegīja

Tebbei
skellimai grīman
lāukan ezze nērtingei mīlai –
adder timran, ezze rāudai
kārtan, kaīgi wajjan zālai
wilgan, kaīgi nāgas pjāusis
na krāntas grawwan, wōimenintei
pa ballai ānkstai wētrai,
degāntin pirzdau bētan –
twajjan nikwēigi ni ebgremtan
nīksnan, kwāi brukka nūmans en krāujan
kadāi, kāigi dēinas dabber wissas
kabēi pilnas stēisan erswāikstintan
malnīkiskan spīlin, supniskai tālas –
staddan en Taweīnas meddjamans
kirša zallas jūrjas
spāinawintin bangūdelbin, kwei krūwa
nō mans dūmawintin ālkan bijā, pirzdau stabbans,
prei wārai panirrusjans
kapurnans, peraūgtans
pilligarbans, pa līpai,
zemmai ezze wāru, lāngei –
kāigi kabēi gērds en tenesses wippjamans!
tēt en grīmamans stēisan wāran gennan
dabber kalsa,
ikāi di brendu eīskintun,
prawāriskas waks –
kāigi izprettamai stwen
pāujantin, mēntai aubārwintan
paggerdas … Skaitātun tālis

Rāmawas prūsinei

Tū īr ni waīdusi, kāigi as milāi ten,
Buccau meddus smārdis wārsans,
Endāusina si sen twāise saūlis endirīsnan,
Tapīwuns si sen āpjans strēlans twāisan skebbeljan.

Tū pēr men assei prābutiskas Saūli
En gēidras dāngus bearaīkei plattibei.
Ezze Aīstinmarjai līnku Sembas krāntas
En Kāpan bangaujantī gaīlasmu gārbu.

En twāise akkin galīmbiskwai aīnat
Baltijas bangūdelbi bangaūja,
Be Nerrijas ēnilgan ēn prūsan tāliskans
Pra Pippeljan Pintin skreīljai dēlbja… en dāusan.

Dabber ni waīda as kāigi ēnstwendau mennei auskrāistwei
Iz swāise kēsmingiskas wundans,
Kaddan Pannu wīrst gessus en buttu
Pagār aliskaniskan pannin prei damrawan.

Debbas Rāmawas prūsiska Dēiwi,
Emprābutiskan staddan auwerjais mennei akkins,
Wāriku anzanu šlamīntjai sen brūnans … Skaitātun tālis

Etkūmps en anzanans

Swāikstisna pagaūwa si. Na stattun sembiskan krāntan, en zeimammans, mes paprettamai auwērptun pintegas skreīljans be etwertun akkins.

Kirsnāi kirsnāi kirsnāi stabāi
En zēimiskamans bāngamans
Wīrta en zēgerins
Per gremjāntins mātins
En kalpenimans stēisan mettasimtan –

Swāikstisna pagaūwa si. Be auskēndusjas lāiwas turmai en jūrju wīrta en Wētras dwarrins!
Kliptinai be eīskei… kāigi nikaddan en gīwatai
En zēimiskamans bāngamans
Kīrsnas kīrsnas kīrsnas
Āustabawingis stabbas trōns –
Per wētran as dāncau, tēr per wētran as dāncau
En prūsiskas dāngus tīnklamans

Be tikka gremjantī māti –
Swāikstisna pagaūwa si! – panniskai buccau etwartīnusin si sūnun be tūsimtai mettai wīrta en akkismirkinsnan – kāigi … Skaitātun tālis

Pāustri

Ni ast dēiwis? Budtis**?
As gi supnaūwa niwangināntin si jūrjas gremsenjan.
As grīman supnaūwa – tālin be tusnan…
Tenā kedēi iz stan izprettewiskas raggan.
Iskwendau sta?
Kas tenginna wīdans en nipakīwingiskan māigan?
Enwārgsenjans?
Kōsms? Lauksnā?
Stwen ni ast gulsenis…
Ānkstais… Prusna ni bēi stawīda geltaīna!
Pamērisnas metīwusjas.
Pagaūsenis pastāi endētan en kupsīnu.
En kupsīnu ast swāikstan – geīts.
Sen garrjas serdin, aupūtja si…
Pamīnisnas (iz perejīngiskan) kīnina pettins, perristans sen angzdrjas keūtan.
Ka nika ast ēmperi nika.
Pagaūsenis ast ebwartīntan nika.
Deggais, zemmi!
As ni jāutja ten…
Zentlan, kawīdan as pēda, stāja zarātwei en dāngu.
Zemmi, deggais!
Raggai ast lāides…
Prusna ast lāides…
Seīs aumadlita!
Wissan, ka palīnka ēn ten … Skaitātun tālis

Paminisnā ezze Nibūtan

izjaīs tū walnan naktin en laūkan
izjaīs be dirēis tū en Saūlin

walnan izēilai tū, walnan dirīlai tū
ikkai tū dabber supnaūja

ik tēr tū dabber supnaūja
etbuddusi en šismu supnu

izjaīs tū walnan naktin en laūkan
dāncaus tū sen wētran

walnan izēilai tū, walnan tū dāncaulai
ikkai pastippa nagā

ik tēr tū dabber pastippa nagā
ebwīlkusi en wētras dāncjan

(2005 m., Jātawa, prēi Merkijjas appin)

Wārs Kāpeniks

Izprestun, swāise, swentan

1

[bilā]

izprestais tēr māgiskai
ka ast swentan en swētu

izprestais tēr māgiskai
ka ast swentan en swētu

////\\\\////\\\\////\\\\////\\\\

as īr ni waīda – iskwendau
as mazzi izprestun

iskwendau as mazzi izprestun
stan billan?

…istwendau bilītan prō blingan bīlin,
be brukkis ast mīlan

majā mīli – ast mīla, nimaltā bilā,
kawīda krēiwai kīrta be krīkstja – as kīrdi

tū, – wāran millan, wītan pra wēlins,
kurtan pra wētrans, – brukka sen wīrdans…

////\\\\

mazzi as dabber dwestun,
tēt dīgi izprestun?

ik asma jāu wāran –
izpresnas preslē ast nitāli

ik adder jāu asma prawāran,
stwi suppja si spānkstjas iz supnans

be waīdawans wīdimai winnai
sen waīsnans be wēlins waīstins [ilgaigēistans]

ka … Skaitātun tālis