Wassarinas 16 d. Prūsisks lisks

Pirzdau 9 mettans en 2007 wassarinas 16 d. audāi si prūsisks lisks en Pakalnei (prei Rusnin).

Mēmelis appi

Plaūdan prei Rusnin

Pints en Rusnin: plūjamai…

Pōets prei appin

Jāmai pa laddan

Jāmai pa laddan

Pa laddan

Jāmai sen wilkikan pra plaūdan

Prūsiska konferencija – zmānes iz kursjans

Prūsiska konferencija – zmānes iz Pameddin

Tekstai … Skaitātun tālis

Pakarwjas wālinsnas pamīntlan

Pirzdau 755 mettans en 1261 m. raggas 22 d. audāi si Pakarwjas walinsnā.

Archeolōgs K. Skworcōws nadāi dētun Pakarwjas wālinsnas pamīnlan en laūku nitāli ezze Pakarwju. Undenawapilis (Brandenburgas) fōnds “Slaīds” kwaitēi izpilnintun stan prātin.

En 2016 m. raggas 23 d. en Pakarwjas wālinsnas laūku senrīnka si fōndas “Slaīds” pertreppenikai, kawīdai dēja dēlin sen nōpeisan ezze Pakarwjas wālinsnan be Ērkun Māntan. En 2016 m. daggan tenēi plannaui dētun na stan deīktan pamīntlan – debīkan stabban sen nōpeisan ezze šin audāsenjan. Nadruwēimai, kāi na stabban nōpeisan pastālai peisātan dīgi prūsiskai.

Skaitātun tālis

Kalabijjan iz marrjan

Kalabijjan iz marrjan

Interessantis prēpalis audāi si en Kunnegsgarbu. Wīrs aupalluns kalabijjan (ezze X mettasimtu) na Prūsas marrjas krāntan.
Kāigi mazīngi widātun na auīmsenjan subban kalabijjan spārts labbai erlaikāi si, tēr enrūdi — sta ast spārts retawīngi. Kāigi bilāi subs wīrs: “Pa kāukan zigzdan izmūwa di bē sirzdau zwīrkstan bēi kalabijjas delīkai. Dwāi delīkai, kawīdans as aupalluns pussimetras aīnan ezze kitsmu”.
Teinū kalabijjan ast prēi restauratōrjans.

Prutena en Wilnei

Prutena

Kalēndiskan swāisktan wīrst pagaūwus si en Swentaraggju — 2015.12.12
Iz wundas plūjan, pra magiskans supnans be niwaīstans pintins. Pas nawwan dāngus pagaūsenjan be nawwan saūlin.

Gēidjamai nō wans en Wilnei, LLKC – kwēi prūsiskas grēmas be gērdai wīrst kalsāwusis etkūmps.
Sen albuman preistatīnsnan Romowe Rikoito (prūsiskai) be Esatis (leītawiskai) wīrst birbinnusis.

Pēteris Turnaws. “Atonaige”, XV mts. prūsisks wērss

Glabbis

Prūsiska Rāmawas Uniwersitāti

En 2013 m. Steffens Kessleris (Greifswalds) be Steffens Mōsmans (Mančesteris) en latīniskasmu Pāulis Wenecijīnas traktātu Logica parva aupallusis be preistatinnusis zinānikamans nawwan prūsiskan nōpeisan, peisātan en 1440 m.

Miksis Petrus Wickerau aupeisāwuns traktātas āupeisan en Krētai en 1440 m.

Ānkstais stan prūsiskan nōpeisan mazēi preipeisātun prūss Pēteris Turnaws (iz Talkemītan en Wārmai), kawīds bēi en Krētai en 1422 m. be aupeisāwuns stan traktātan pirzdau stan Petrun Wickerau.

Kaddan gi Kessleris be Mōsmans bandāi eīskintun be talkautun stan tekstan kāigi leītawiskan, be panzdau … Skaitātun tālis

Assanis Līgjas

Ebkaīlinimai en Assanis Līgjas dēinan!

Šandēinan ast māgiska deinā – praēisenis iz daggan en zēiman. Dīgi šandēinan ast sirzdas deīktan sirzdau Saūlis Timran (sillinas 13 d.) be Mēnikas Timran (sillinas 28 d.), kaddan ast mazīngi māgiskai endēlintun Dalljas Aulemtans pawīstins. Pakīwingiskan be sklāitewingiskan meditācijan Jūmans šandēinan!

Ezze šissei dēinai pagaūnja si Kurkas kēsms. En pagaūsenju sta bēi galwas dēiwibi-deiwāitjan. Raggan deiwāitjan, sēitan sen Mēnikas spārtiskan. Wēlais Kurka wīrta en kurkan – panzdaumanins arrjans en laūku, kwei kleppa si āustas be gīwatas astis.

Nawwas Kriwwis enswentinsnā en Wilnei

Dāinas na Gediminas gārban

En Zallawas 31 d. — en panzdauman wassaras dēinan — en Wilnei, Leītawai na Wilnis Gediminas gārban audāi si enswentinsnas dāinas stesses Īnijas Trinkūnienis — Leītawiskas Rāmawas Kriwwis. Subbas dāinas audāi si en 12 st.

En 2002 spallinas 19 d. en Wilnei na Gediminas kapas gārban bēi enswentintan Jōns Trinkūns (1939 m – 2014 m.), pa tenesse gallan Īnija Trinkūnieni bēi izrīnktan kāigi Kriwwi — sta bēi pērnai en lapkrūtjas 23 d. Adder tēr sāndēinan tenā bēi enswentintā.

Subbas dāinas pagaūwa si dabber … Skaitātun tālis

Swents Aps en Kunnegsgarbas Rossgartenu

Deīktan kwei bēi Swents Aps – sirzdau stans dwāi buttans

Rossgartenas Swents Aps ast aīnan deīktan iz Kunnegsgarbas sakrālan geōgrafijan. Rossgartens ast Kunnegsgarbas regiōni, paminīta ezze 14 mts., kawīda en pagaūsenju bēi pastī per zirgans.

Kaspars Štains ebpeisāi Rōssgartenas ebzūrgiskans zūrgi 1640 mettan. Be stwen paminijja Swentan Appun (der heilige Brunnen) en kawīdsmu wisaddan bēi saltan be skīstan undan. Stas Swents Aps bēi en deināmans ezze Wārai Rossgartenas kīrkei – en Rossgartenas kīrkis gatwis wangai. Tālis en dēinans per Appun pagaūwa jāu “Ercōgas laūks” (Herzogs Acker). … Skaitātun tālis