Naws pints pa Wāran Rossgartenas kīrkis kapurnan

En deīktu kwei ānkstais en Kunnegsgarbu bēi Warā Rossgartenas kīrki tēnti zēidja di nawwan pintin, kawīds turri sendātun nawwan tiltan kīrsa Prēigaran be Krāntas alējan. Enkaptāi na šan kapurnan ni pastāi izweztāi en kittan deīktan. Stesse paggan tēnti mazīngi widātun kērpetiтs be wārans zārkans kwei pastāi kaptan sen ekskawatōrans.

En šismu deīktu ānkstais bēi swents aps, iz kawīdan zmānes immi undan ārstitun si.

Izrēizan prei abbans buttans, prei kaīrai bēi Sakakāimas kīrki.

Pirzdau delli mettans nitāli ezze šismu deīktu (prei nawwan … Skaitātun tālis

En Kunnegsgarbu grudda “Berlīnas” tiltan

 2015 m. raggas 13 d. en Kunnegsgarbu grudda wāran “Berlīnas” tiltan, sēntjan kīrsa Prēigaras appin, en Kunnegsgarbas deinammans. Tētet, 6 zmānes sen teknikin krūwa ezze 15 m. aūktu: 4 aulaūwusis, 2 eizwintāi. Stāi dēlinikai bandāi āupausintun wāran tiltan.

Tiltan pastāi zeistān en 1938 m. be en 1945 m. pastāi spragīntan. En 1963 m. delīkiskai etteikātan. Tēnti pastānja planītan zēistun nawwan tiltan na stan subban deīktan.

Wāran “Berlīnas” tiltan, tēt dīgi “Berlīnas” pints en nawwans kērdans bēi retawīngi deīktan sēitan sen mīstiskans gērbans. Semāntiki: deināi be chtōnisks līnkis (pints … Skaitātun tālis

Dabber aīns sags sen ērbans pastāi aupaltan en Sakkaimu

sags

Antars sāgs kawīds pastāi aupaltan ni wārai

En Kunnegsgarbu en Sakkaimu āntars sags stesse “Kunnegsgarbas mēstas gruntinikas” pastāi aupaltan. Prawerru gērdautun, kāi stawīdan pabilīsnan “sags stesse Kunnegsgarbas mēstas gruntinikas” dāi žūrnalistai en Raggan 2014. Subs sags ast leītan skārstiskan skrittan na kawīdan ast skaitāi sen ērbans, sīrzdau eraīnan stawīdan skaītan ast kittan skaītan sen skrīzjan — bilāi di, kāi sta ast “bōhemisks” anga “čekiskan”.
Prawerru preiminītun, kāi Kunnegsgarbas gruntiniks bēi kunnegs Otokārs II Pšemisls, kawīds en 1254m. enimmi pāwestas nadājan izpilnintun karregan prīki “pagānans prūsans”. … Skaitātun tālis

“Wandalismas” kliptan

Sakkjas 2 d. en Kunnegsgarbu prei Merūnas dwarran kīrsnan automōbiljan BMW sirzdau dēinan jāja spārts dīwai, izjāja iz pintin be enjāja en pamīntlan stēisan mackāliskan karjaūsnikan (stwen enkaptāi delli mackāliskai karjaūsnikai). Tēt ēst pastippan pamīntlan teinū pastāi pernaikīntan – krūwa stabāi sen emnins, lemtan garrjan.

Spārts simbōliskai segītan. Ikāigi aulemtā waīstis iz Merūnas dwarran. Spārtiskan, kawīdan mazzi pernaikīntun mackāliskan okupācijan. Simbōliska segisnā. Adder kliptan – ka reālai audāst si šandēinan prei niwidamīnan Merūnas dwarran.

En Kunnegsgarbas muzēju tikka grazintinnis 1500 metāi wāran

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tēnti en Kunnegsrgarbas muzējas ekspōzicijai ast “nawwas” grazintinnis, tennas ast ni mazzāis 1500 metāi wāran. Maskōwitisks mēcens perlaīdi wissans ekspōnatans.

En kōlekcijai ast brōnziskas be sirabliskas fībulas be pakabīnlis, tennas pastāi dātitan zūrgi 5-7 mettasimtans. Ānkstais newīnjai iz pawīstins bēi en Kunnegsgarbas muzēju “Prussia-Museum”.

[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” interval=”3″ images=”259,258,257,256,255,254,253″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”large”][/vc_column][/vc_row]

En Kunnegsgarbas lastādijai aupaltan 14 mts. buttan

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Tīgelisks tals sen pelannan be kannawin

K. Skworcōwas wedāntjai, en 2013 m. daggan be assanin, ēit archeolōgiskai kapsenjai en Kunnegsgarbas lastādijai. Stwi aupaltan 14 mettasimtas buttan. Buttas zeidāi ast iz sakstans. En buttas sirdu ast deīktan, grīnstan sen tīgelins. Gadāi di, kāi stwi bēi stabnī anga pelanna. Šandēinan sta perwaidinna si ikāigi deīktan per apperans. Dabber ast kittan deīktan per dēlasnan sen pannu – stwen mazīlai būtwei kammins. Buttas ljūdis turēi līkutan dēlawan en swāise buttu, kwei tāns dēlawuns sen gelzan. Aupaltas dīgi gelzas … Skaitātun tālis

“As ni wālinlai per stan buttan”

Buttan, kawīdan plannauja di naikīntun ast prēi kāirai ezze Sakkakāimas dwarimmans

— gērdau skrittinikan Kunnegsgarbas klubbas wadūns, Aleksejs Gubins. Tāns ni wīrst enlaikāwuns perōnewingin skatīsnan stesses gīnsnan ezze wāras buttas naikīnsnai en Leītawiskai suppjan en Kunnegsgarbu.

Pa tenesse presnan prawerru arwiskai plattintun Sakkakāimas (tēnti – Maskōwitiskan) prōspektan, adder ni zēistun tunnelan. “Stan buttan bēi wālstis buttan, kwēi buwīnusis wālstis šlūzenikai stesse niaūktan rangan, prei perwaidīnsnan, gewinījai, ugnisargiskenikai”.

Tāns gērdawuns kāi sta ast ni swarewīngi, kāi subban buttan ast en Leītawiskas suppjas ansamblju stēisan istōriniskans zēistans. “As buwinna stwi, be eraīnan dēinan … Skaitātun tālis