Bilāimai prūsiskai per Gīmtas Billas dēinan

Stan rēizan per Gīmtas Billas dēinan mazīngi kirdītun arwiskai labbans prūsiskans pawīstins.

Kaddan gi ni tēr deznimai mazīngi kirdītun prūsiskan bē ni tēt deznimai mazīngi aupaltun ainuntkawīdans nawwans prōjektans prūsiskai (sklaitewīngi, kaddan mes bilāimai ezze kwalitatīwans pawīstins, kwēi prūsiskan kalsāi grazzu be tikrōmiskai), prawerru butewīngi ebzentlitun stans nawwans muzīkis prōjektans:

Dabber aīns prōjekts iz Kunnegsgarban Kellan sen dēinan Prūsa gimtā

Be dīgi āumeningi per Gīmtas Billas dēinan bēi enpeisātan H.G. Pōdēljas wērsan Labban dēinan. Wērsan skaitāi Astars Stakamesseris.

Enimmumni kirdītun, kāigi prūsiskan kalsāi tūls be tūls.

Tērpauti PRŪSISKAN … Skaitātun tālis

Assanis Līgjas

Ebkaīlinimai en Assanis Līgjas dēinan!

Šandēinan ast māgiska deinā – praēisenis iz daggan en zēiman. Dīgi šandēinan ast sirzdas deīktan sirzdau Saūlis Timran (sillinas 13 d.) be Mēnikas Timran (sillinas 28 d.), kaddan ast mazīngi māgiskai endēlintun Dalljas Aulemtans pawīstins. Pakīwingiskan be sklāitewingiskan meditācijan Jūmans šandēinan!

Ezze šissei dēinai pagaūnja si Kurkas kēsms. En pagaūsenju sta bēi galwas dēiwibi-deiwāitjan. Raggan deiwāitjan, sēitan sen Mēnikas spārtiskan. Wēlais Kurka wīrta en kurkan – panzdaumanins arrjans en laūku, kwei kleppa si āustas be gīwatas astis.

Nawwas Kriwwis enswentinsnā en Wilnei

Dāinas na Gediminas gārban

En Zallawas 31 d. — en panzdauman wassaras dēinan — en Wilnei, Leītawai na Wilnis Gediminas gārban audāi si enswentinsnas dāinas stesses Īnijas Trinkūnienis — Leītawiskas Rāmawas Kriwwis. Subbas dāinas audāi si en 12 st.

En 2002 spallinas 19 d. en Wilnei na Gediminas kapas gārban bēi enswentintan Jōns Trinkūns (1939 m – 2014 m.), pa tenesse gallan Īnija Trinkūnieni bēi izrīnktan kāigi Kriwwi — sta bēi pērnai en lapkrūtjas 23 d. Adder tēr sāndēinan tenā bēi enswentintā.

Subbas dāinas pagaūwa si … Skaitātun tālis

Pakarwjas walinsnā

Pakarwjas walinsnā

Pirzdau 754 mettans, Raggas 22d., 1261 m., nātangjai pastāi wēstan pra Ērkan Māntan izlīmi ōrdenas wāldwikans en wālinsnai prei kāiman Pakarwjan. Pakarwjas warē, warewīngi ebwarē!
Ebkaīlinimai!