Waitjāssenis sen kursjan Ēnrikan Maksan Deckāitan

Heinriks Max Detzkēits

Waitjāsnis sen kursjan Ēnrikan Maksan Deckāitan (miksiskai Heinrich Max Detzkeit) audāi si en 2005 m. Sallawas 4 d. pra Twānkstas Prūsas pēran: Glabbjan, Rāmanan, Karjaūsnan, Medenīkan.

Kursis Heinriks Makss Detzkāits gimma en lapkrūtjas 29 d., 1933 m., mazīngi gērdautun en Kāpamans (arwiskai sta preipalla en Kursjan marrjai), pirzdau Swētas Karjaūsnan tāns buwinna en Kāpamans, kwēi bilāi kursiskai, tenesse prawāraisjai dīgi bēi kursjai be bilāi kursiskai. Stwi ast waitjāsenjas delīkai.

Twānkstas Prūsa. Kāigi wārai stas auīmsenis pastāi auīmts? Pirzdau 20 mettans?
Detzkāits. Tēt… stas auīmsenis, sta māise tāws perjāja prēi … Skaitātun tālis