Naws pints pa Wāran Rossgartenas kīrkis kapurnan

En deīktu kwei ānkstais en Kunnegsgarbu bēi Warā Rossgartenas kīrki tēnti zēidja di nawwan pintin, kawīds turri sendātun nawwan tiltan kīrsa Prēigaran be Krāntas alējan. Enkaptāi na šan kapurnan ni pastāi izweztāi en kittan deīktan. Stesse paggan tēnti mazīngi widātun kērpetiтs be wārans zārkans kwei pastāi kaptan sen ekskawatōrans.

En šismu deīktu ānkstais bēi swents aps, iz kawīdan zmānes immi undan ārstitun si.

Izrēizan prei abbans buttans, prei kaīrai bēi Sakakāimas kīrki.

Pirzdau delli mettans nitāli ezze šismu deīktu (prei nawwan … Skaitātun tālis