Wijōlikas gārbs: giwē na kapurnan

kapurna_kaptan

Wijōlikas gārbs: kāigi sta bēi ānkstais – pāustan meddjan be kapurna kaptā en sowētiskans kērdans.

Pastippan zēiman na wāran Wijōlikas garban (na kawīdan tēnti aūga meddjan) en Kunnegsgarbu kliptinai ēit ainuntkawīdai kapsenjai be kitāi delāi. Stwen dēlai brendī tekniki. Be nika ni bēi waīstan ka audāst si. Tēr niwārai pagaūwa si karwaūkai en awīzimans – ikāigi ainunts nilegālai kāupuns meddjan stwen en Kunnegsgarbas cēntru be kwaitēi āupausintun meddjan be zēistun elītiskans buttans.

Karwaūku erlāngus, pastāi waistā naujā informācija ikāigi meddjan ni wīrst āupausinus, adder tēr zēidlai stwen parkan. Adder dīgi gadāi di, kāi parkas prāts ast tēr papāikan per tālaisin zēisnan.

Wijōlikas gārbs (miks. Veilchenberg) ast istōriskan deīktan, labbai waīstan ezze 15 mettasimtu kaddan debmistrs Heinrich Reuß von Plauen zēiduns stwen drūktawan anga pirran. Panzdau sta bēi gallas sūndas deīktan per Kunnegsgarbas Waramēstan. Dabber wēlais pastipps gārbs bēi ensegīts sen kapurnans. En sowetiskans kērdans wisāi kapāi bēi etwertāi, beggi zmānes gūbi stwen sen lāptans laukītun māntans. Wiskwēi bēi widātas prālis en kappan deīktu. Tūlan kwēi lanzēi kērpetis be kaulāi. Tēt bēi tūlan mettai. Adder šin mettan jāu ēst pastippan kapurnan izkappusis sen ekskawatōrans – segēi, kāi būlai līgu ikāigi ānkstais nika ni bēi.

kapur_karti

Wijōlikas gārbs: pirzdau karjaūsnan sta bēi kapurna

kapurn_kosm

Wijōlikas gārbs: šandēinan sta ast meddjan

Neikaūwintjai stwen mennei izpalla ebtiktun stawīdans pawīstins: dwāi wīrikai dēlai – aīns kappa sen ekskawatōran, kits sen lāptan. Widāntjai pergūbusin zmānin sen kāmeran, tenēi stāi dēlatwei – īr izklaūwa ekskawatōras motōran. Be klippusis si ikāigi niainunts ni ast. Wīriks sen lāptan enlīzi en dubbin be klippuns si stwen sen swāise galwan. Adder pa kawīdan kērdan tāns pagaūwa krīkstwei iz dubbin:

kapurna_eks2

Wīriks izlīzi iz dubbin, klippa swāise prusnan sen rānkan

– Auīmtun ni mazīngi! Jeīs izšendau! Ka tebbei prawerru?

Zmōi en ekskawatōru pagaūwa telepōnitwei:

– Stwi prēi man ainunts pergūbi sen kāmeran…

Pīrms wīriks wis krīkstja:

– Ni auīmais prusnans. Auīmtun ni mazīngi!

As etrāi:

– Kasse paggan ni mazīngi? Ka jūs bijjitei?

Wīriks izlīzi iz dubbin, klippa swāise prusnan sen rānkan be etrāi:

kapurna_eks1

Wīriks en ekskawatōru waidinna kuntin…

– Adder tū ni bijja?

Wīriks iz ekskawatōran krīkstja:

– Tenēi jāu ēit stwi, teinū tenēi wīrst ebtikkusis tennan…

Tūls waitjātwei ni turēi preslin, walnan bēi auēitwei…

Palīnka di tēr gēistwei ka būlai tālis sen stan rikīwiskan deīktan, kawīdan tūlan mettans bēi pawīrpan.

kapurna_ligu

Wijōlikas gārbs: tēnti jāu izlīgintan sen ekskawatōrans. Kapurna iznikkusi.