Ōficialai archeōlogai ni sklaitīna si ezze kirsnammans

Stawīda prūsiska bilīka pastāi perdātan si en aīnasmu fōran en Belgorodas skrittu en Mackālijai.

Stawīda prūsiska sirablawīngi bilīka pastāi perdātan en aīnasmu fōran en Belgorodas skrittu en Mackālijai.

Tēt gērdau profesōrs W. Kulakōws, Archeolōgijas institūtas Baltiskas ekpedīcijas stesses Maskōwitiskan zinānis akadēmijan auktimmis, waitjāntjai en Kunnegsgarbas diskusiōniskasmu klubban “Istōrija — Ekolōgija — Zināni”.

Tāns kritizīwuns Zinānis centras galwas ekspērtan pa ebsergīsnan stēisan pamīntlans en Kunnegsrgarbas skrittei, kawīds pragaūwa tēr teinū etdātun swāise aupallins stesse 2003m. Stas ekspērts etdāwuns tēr gelzan be brōnzin.

Kulakōws waidīna aupallin stēisan "kīrsnans" archeolōgans

Kulakōws waidīna aupallin stēisan “kīrsnans” archeolōgans

Kaptajs etdāi en muzējan unikālan wīriskan prēipirstan stesse 3 mts. pīrzdau nūsan ēran, teīktan iz aīnan drātan. Subs Kulakōws bilāi: “Mennei stawīda technolōgija nī ast zinātan kāigi speciālistu. Be teinū jāu nimazīngi zināniskai izēiskintun, kwēi pastāi tērpautan stawīds metallas perteikāsnas wīds. Kwei stas prēipirsts pastāi aupaltan, kawīdas bēi āudairas, en kawīdai gilluwan, en kawīdsmu kōmpleksan, kawīdas pawīstis ēmperi sen stan pastāi aupaltan — sta wislab pastāi aumestan — stawīdan archeōlogan paggan, ni turīwusis niainuntkawīdans peisālins westun archolōgiskan dēlasnan”.

“Stawīdas āumenes turītajai naikīna zināniskan wertin stēisan aupallins.” — sentēnsja Kulakōws.