Joāna Ambrōzijus

Joāna Ambrōzijus

1854 m. daggjas 3 d. gimman Joāna Ambrōzijus (miksiskai Johanna Ambrosius), prūsiska amziska pōetesi, en Lēnkwetjas kāimu, prei Rangānin, Skallawa.

1875 m. Joāna pattinusi be praskīja en kittan kāiman – en Dirwanappjans.

1883 m. praskīja en kāiman prei Lazdīnans – en Wersminīkans.

1884 m. Joāna bēi peisāwusi tekstan “Ni grazzus tū, – tenēi bilāi”, kawīds pastāi per waīstan Prūsas grēman.

1894 m. perlazīnts Joānas pirms lāisks sen tirāžan 50000 ekzemplārans.

1908 m. Joāna praskīja en Kunnegsgarban, kwei buwinnusi ērgi gallan en 1939 m.

Majs Taweīns
(pirmā Prūsas grēma)

Ni grazzus tū, - tenēi bilāi,
Majs mīlaisis taweīns.
Ni astits stwi auktāi garbāi,
Ni aūga wīnegeīns.
Arelljai aūktai ni skraidāi.
Tū pālmans ni widānts.
Tēr wāras assaras zarāi
Stwen kwei ast jūrjas krānts.

Be mennei ēntjai wis supnāi
Pra meddjas timran līt.
Be warewīngjai anzanāi -
Kāi kunnegai etskīt.
Prei krāntan gremmja salawjāi
Be Mēmeli tusēi,
Starnītis skrāida kwēi ni kwēi,
Gailā zigzdā rusēi.
 
Be niggeistai ebimma men
Stawīda tuldisnā!
Tēt gremmja māise sēran stwen!
Sta dūsjas kalsisnā!
Īr prastans rūkans pādai tū,
Ni ast auktāi garbāi.
Gimtā tū Prūsas tautā,
Walnā nikāi kitāi!
Joāna Ambrōzijus be tenesses wāran buttan en Wersminīkamans, ērgi 1896 m.

Wersminīkai (Versmininkai) teinū:

Kunnegsgarbs teinū:

Joānas Ambrōzijus skūli per mergīkans. Buttan zēistan en 1890 m., Kunnegsgarbs, Luīzis alēja 3.

Joānas Ambrōzijus skūli
Joānas Ambrōzijus wērsai, 1897 m.

Joānas Ambrōzijus kapurna en Kunnegsgarbu

Joānas Ambrōzijus kapurnas stabs, aupalts en 2006 m. be pastāi perwezts iz Kunnegsgarban en Lazdīnans, teinū stalāi prei Lazdīnan kīrkin.

Lēnkwetjas kāimas skūli.