Ē. T. A. Hōfmans be māgiska Prūsa

1776 m. raggas 24 d. gimma Ērnsts Hōfmans en Kunnegsgarbu. Tāns buwinnuns en Prancōziskai gatwei, 25 ērgi dwāi mettans wāran. Panzdau tenesse taws aujāja en Instrāpilin, adder tāns buwinna sen mātin, en tenesses wāraisjan buttu, en Kunnegsgarbas centru.

Prancōziska gatwi en Kunnegsgarbu. Hōfmanas buttan ast āntran prei tikrai.
Hōfmanas buttan – Prancōziska gatwi, 25

Hōfmans buwinnuns en Kunnegsgarbu ērgi 20 mettans wāran be turēi izjātwei iz Kunnegsgarban en Silēzijan nideiwūtiskas mīlas istōrijas sen Dōran Hatt paggan.

Hōfmanas prō-pro-anni bēi Tārawas Annika Neānderi. Hōfmanas seimī pertikka iz 16 cent. emnin Bagīnskis, iz Galindan.

Bagīnskjan kāims en Instrāpilis skrittei

Tāns aujāja iz Kunnegsgarban, adder perwaidinnas, enēisenis en tenesse māgiskan izarwiskan palikka en Kunnegsgarbu. Be mazzi matwei pagaūnja si en Kunnegsgarbas Dōmas Wallenrōdas bibliōtikei, kawīda segēi asōciācijans sen Lindhōrstas buttan (“Ausāins zwīrkstis”). Stwen ast papirāi, peisatāi en nizinātamans bilammans (mazzi būtwei, prūsiskai!).

“Pikullas eliksīrai” – Swenta Lindā/Swenta Līpa

Māgiska Prūsa pastānja widatā en “Majōratu” – en Rusītjan pillei en Kursjan Kāpamans. Tēt dīgi en Swentai Līpai/Swentai Līndai (Heilige Linde) en rōmanu “Pikullas eliksīrai”. Be subs wīrds Linde ast Hōfmanas kōds – enēisenis en māgiskan swētan. Arkiwāras Lindhōrstas emmens iz “Aksāinan zwīrkstjan” dīgi turri stan Lind- saknin. Lindhōrsts ast ikāigi waīdils, sēits sen angzdrjans, āngins, s.a. sen Patrīmpas dēiwan. Be Lindhōrstas dukti ast Serpentinna –  subba āngs, angzdris, pannus aītwars.

Lindhorst – Lindawārsts

Per Hōfmanan sakni lind- ast ikāigi kōds prei swentan swētan – Linde – Līpa, garrjan sēitan sen dēiwin Lāiman (prei Hōfmanan sta ast lēlijas simbōlan), kittapausiskai “lindā” ast māgiskan deīktan, kwei Lindhōrsts buwinna. Sta ast tenesse Lindā, māgisks sads kwei aūga māgiskai garjāi be pippeljai. Be tāns subs gērba gērban ezze swāise pertiksnan iz Līndan (Atlantīdan). Be prūsiskai tenesse emmens mazīlai būtwei – Lindawārsts, “kas wīrsta per līndan”, be stwi ast ikāigi: “kas ast prei wārtan en Līndan”. Tēt dīgi miksiskai mazīngi paprestun kāigi “ligzdan, kliptawa”.

Lindhōrst ast palīgus folkloriskasmu dēlataju bilītasmu Schepelkopp. En stesmu emni mazīngi widātun saknins: selpis, Sappelis, Sapelītis (Suplītis), Salpāts – “debīkas, ni kaisātas galwas pērgims”, kas ast dīgi wārs waīdils, wārskaits, S.a. palīgus W. Suplītju anga kalēndiskasmu Salpātu. Be gērbsenjas emmens “Ausāins zwīrkstis” turri transformācijas simbōlikan.

Miksisks wīrds Kopf ”galwā” palīgus wīrdu Topf “zwīrkstis”, s.a. turri asociācijan – Auksāina galwā. Zwīrkstis en kawīdsmu kwitta lēlija ast simbōlan palīgu papartjas kwēitju en Kaupālins.

Tēt dīgi Auksāina galwā ast wīds iz Mettelas grēmans. En WakkaraEurōpas kōntekstu: sta ast alkēmiska transformācija, alkēmiska wesseli be Swentas Grāljas aupalsenis.

“Auksāinas zwīrkstjas” istōrija audāst si en Berzis swentikans, s.a. pirzdau Kaupālins, kaddan pa kalēndiskans grēmans preipalla stebulāi. Saiwāgarjan – sta ast motīws, waīsts en Prūsai be sēits sen bārzdukans. Bilāi di, ni mazīngits migītwei prei saiwāgarjan beggi bārzdukai enwaidilīlai.  

*******

En “Majōratu” gōtiska istōrija senmaisāi si sen kursiskan legēndan ezze Nerringan be Kursjan Kāpan kaūkarans, mettusins stabban iz abbans Kursjan marrjan krāntans. Tētis be sūnawis jāt en kliptinnjan Rusītjan pillin:

Kittan dēinan, enwijāwusis en tappjans kizzins, mes enlēzusis en abazzan be pra kāmstjan snāigas kāukan, pawakīntjan zēimas pagaūsenjan, aujājamai en Rusītjans….

Pa dīwan, adder sūit pawārgewingiskan pintegan, mes perjājamai wēlai en naktin en Rusītjans. Sta bēi nadēli, be nūmans prajātjai kāiman iz krūgan pastāi kirditā dāncijas muzīki be wesselai wakāi. Krūgas lūdjas buttan pastāi pastippai erswāikstintan, stwen dīgi bēi muzīki be grēmas. Be paustā tautāspawida, en kawīdan mes enpallimai wis dabber spārtais izwakēi šaūsmans en nūmans. Grāudewingjai kāukja jūrjas wētra, be timras pjāusis, ikāigi etbaudīntas ezze gilljai ebwaitilītai māigai, āntrina pas wētran sen dussawans wōimenisnans. Nagāi kirsnāi pillis zeidāi kabba kīrsa snāigan. Mes stāwusis prei auwertans dwarrins. Adder neggi wakāi, neggi klabbinsna – nika ni pagalba, ikāigi wissan bēi nigīwan, ni en aīnai langstai ni bēi swāikstan. Staddan wāriks trinewīngjai krīkstuns: – Prānci! Kwei tū iznikkuns prei pikullan?Dwarris etwerrusjai si. – Ā! Kaīls perjāwusis! – krīkstuns Prāncis, āuktai erlānguns liktin…

Ā! Kaīls perjāwusis! – krīkstuns Prāncis, āuktai erlānguns liktin…
Perjāsenis en Rusītjan pillin
Rusītjan pils be swāikstasturms
Majōratan. Rusītjan pils
Majōratas wangā.
Majōratas wirsellis