Swents Aps en Kunnegsgarbas Rossgartenu

aps

Deīktan kwei bēi Swentas Appus būrwalks

Rossgartenas Swents Aps ast aīnan deīktan iz Kunnegsgarbas sakrālan geōgrafijan. Rossgartens ast Kunnegsgarbas regiōni, paminīta ezze 14 mts., kawīda en pagaūsenju bēi pastī per zirgans.

Kaspars Štains ebpeisāi Rōssgartenas ebzūrgiskans zūrgi 1640 mettan. Be stwen paminijja Swentan Appun (der heilige Brunnen) en kawīdsmu wisaddan bēi saltan be skīstan undan. Stas Swents Aps bēi en deināmans ezze Wārai Rossgartenas kīrkei – en Rossgartenas kīrkis gatwis wangai. Tālis en dēinans per Appun pagaūwa jāu “Ercōgas laūks” (Herzogs Acker). En stesmu deīktu, kwēi en 17 mts. bēi “Ercōgas laūks” ānkstais bēi būrwalks Heilbrun (Swents Aps).

Ezze stan Swentan Appun ast stawīda gerbā:

Zmānes gūbi prei stan Appun kaddan kwaitēi ārstitun si. Bēi waistāi stawīdai prēipaljai, kaddan zmānes arwiskai pastāi kailūstai stesse undas paggan. Stan gastan, na kawīdan bēi Aps, ainuntkadāi turēi widawā Gnadkōwius. Tenā pagaūwa imtun penningans per undan iz Appun. Stesse paggan pa kawīdan kērdan Aps aumettuns swāise māgiskan spārtiskan.

Swents aps be Swentas appus būrwalks en 1815 m. tāutaskartei

Swents aps be Swentas appus būrwalks en 1809 m. tāutaskartei

Hipōtētiskan Swentas appus deīktan en tēntiskai tāutaskartei. Appi dīgi mazēi būtwei swenta.


Pawīda en Swentas Appus būrwalkan iz dēinans