Prūsiskai zmāneniskai emnes

Izbandāwingi stēisan prūsiskan zmāneniskan emnin nadasnā

 

wīrisks emmens                       gennisks emmens
A

 

ab-

Abdāngs                                  Abdānga

 

agn-

Agnis                                       Agni

Agnītis

 

āin-/aīn-

Āinis

Āiniks

Aīnawālds

 

āir-

Āiris                                        Āiri

 

aīst-

Aīstis                                       Aīsti

Aīstiks

 

āit-

Āits                                          Āitā

Āitiks

 

āiw-

Aiwuks

Āiws                                        Āiwa

 

ak-

Akkistars

Aktals

Akuttis                                    Akutti

 

alb-

Albis                                        Alba

Albiks

 

ald-

Aldeguds

Aldewiss

Aldis                                        Aldi

 

ālg-

Ālgams

Ālgards

Algaūdis

Ālgis                                        Ālgi

Algītis

Alguttis                                   Algutti

 

ālk-

Ālks                                         Ālkā

Alkamennis                                       Alkamenni

Alkītis

 

all-

Alliks

Alimmans                                Alimmana

Allis                                         Alli

Alīts                                           Alītā

Aluks

Alwārmis                                 Alwārmi

Alwārmija

Ālwids                                     Alwīda

 

alm- 

Almiks

Almis                                       Alma

 

aln- 

Alnis                                        Alnā

Alnuks

 

ālp-

Ālps                                         Ālpa

 

als-

Alsebuts

Alsaūts

Alsis

Alsūns                                     Alsūni

Alsuttis

Alsuks

 

andr- 

Andriks

Andris

 

āngr- 

Angrāts

Āngris

Angrūns

 

ānk-

Ānkars

 

an-

Anniks                                     Annika

Annis

Aneīda

Anuks

Anullis

 

āns-

Ānsis

Ansuttis

 

ant-

Antaws

Antiks

Antims

Ants

 

āpu- 

Āps (u-stibban kāigi dāngs)     Apī

Apullis                                           Apulli

 

ar-

Ārbuts

Ardāngs                                   Ardānga

Argaldins

Arpallis

Ars                                          Arrā

Aruttis

 

ārd-

Ārdis                                       Ārdi

Ardītis

 

arn-

Arns                                        Arna

Arnadaīts

Arnadāts

Arniks                                     Arnika

Arnits

 

ark-

Arkītis

 

art-

Artiks

Artims

Artmans

Artaws

Artis                                        Arti

Artuks

Artangs                                   Artanga

Artungs                                   Artunga

 

arw-

Arwaīds                                  Arwaīda

Arwīds                                    Arwīda

Arwidīts

Arwiks                                    Arwika

Arwils                                     Arwilli

Arwis                                      Arwi

Arwistis

 

as-

Asimmans

Aspans

 

ast-

Asteīka

Astims

Astijans

Astijāts

Astijūns

 

at-

Ats                                          Atta

 

au-

Audāngs                                  Audānga

Āudangis                                 Āudangi

Augallins

Āugans

Āugaltis

Āugraudis

Aujāts

Aūktums                                 Aūktuma

Auktūns

Aukuks

Āuleps

Aumennis

Auneīdis                                  Auneīda

Aunāiks

Āupans

Āuplauws

Aurillis

Aūss

Ausapēdis

Āustagaūws

Austagaūdis

Āutirms                                   Āutirmē

Āutars

 

aza-

Azagaūws

Azāidis

Azāimis

Azawīrts

 

B

 

bab-

Babbangis

Babbings

Babburs

 

bāid-

Bāidis

Bāidils

Baidāts

Baidūns

Baidīks

 

bāig-

Baigāts

Bāigs

 

bāin-

Bāiniks

Bāinis

Bainasīs

 

baj-

Bajjans

Bajāts

Bajūns

Bajjars

 

bāis-

Bāiss                                        Bāisā

 

bāit-

Bāitams

Bāitaws

Baitennis                                 Baitenni

Bāitiks

Bāitins

Baitītis

Bāitis

 

bags- 

Bagsis

Bagsennins

 

bāl-

Bālis

 

bānd-

Bānds                                      Bānda

Bandeīka

Bāndiks

Bāndims

Bāndins

Bandāts

Banduks

Bandullis

Bandūns

 

ban-

Banītis

 

bar-

Bareīka

Bariks

Barrislā

Barkīnts

Barrims

Barrins

 

bars-

Barsītis

 

bart-

Barts

Bartennis

Bartiks

Bartims

Bartuks

Bartuts

 

bāud-

Bāudis

Baudillis

Bāudels

 

bāu-

Bāusis

 

bēg-

Begāinis

 

ben-

Beneīka

 

bern-

Bernellis

 

bēr-

Bērisks                                    Bēriska

 

bērw-

Bērwiks

 

bēt-

Bēts                                         Bētā

 

bī-

Bīswajs                                    Bīswajā

Bīgerds                                    Bīgerda

Bījautis

Bījaks

Bijāts

Bīkants

Bīstars

Bītauts

 

bil-

Bilennis                                   Bilenni

Bilāts

Bilezzis                                    Bilezzi

Bilijāts

Bilīks

 

bilt-

Biltims

Biltūns

 

bing-

Bingis

 

bit-

Bittels                                      Bittela

Bitennis                                   Bitenni

Bitūns                                      Bitūni

 

blād-

Blāds

Bladītis

 

brad-

Bradāts

Bradaīts

 

bri-

Brijjals

 

bru-

Brukāts

Brullans

 

brūn-

Brūns

 

būd-

Būds

Būdiks

Būdars

Budriks

 

bug-

Buggats

Bugennis                                 Bugenni

Buggesla

Buggis

 

būi-

Būits

Būiwats

 

buk-

Bukkants

Bukkelins

Bukkins

Buks

 

bul-

Bulliks

 

būnd-

Būndis

Būndiks

Būndats

 

bur-

Burriks

Burītis

Bursis

 

burt-

Burtis

Burtims

Burtins

 

bus-

Bussils

Busigēids

Bussis

 

but- 

Buttis

Buttiks

Butellis

Butigēids

Buttils

Buttilabs

Butrims

 

 

D

 

dā- /dab-

Dabbiks

Dabburs

Dabbins

Dabūns

Dābuts

Dawillis                                   Dawilli

 

dag-

Daggis                                     Daggē

Daggils

 

daīg- 

Daigāts

Daīgs                                       Daīgā

Daigūns

Daiguttis

 

dāin-

Dāinis                                      Dāinā

 

dāir-

Dairāts

 

dal-

Dalītis                                      Dalītā

Dallis                                       Dallja

 

dāim-

Dāims                                      Dāima

 

dāng-

Dāngils                                    Dāngila

Dangils                                    Dangilli

 

dān-

Dāniks

 

dar-

Darāts                                     Darāta

Darris                                      Darri

Daruttis

 

darg-

Dargabuts

Dargels

Dargs

Dargistis                                  Dargisti

Dargagaūdis

Dargāuds                                 Dargāudā

Dargennis                                Dargenni

Darguttis

 

dāt-

Dātels

Datennis

 

dāud- 

Daudennis

 

Daudāts

 

dāug-

Dāugels

Daugennitis

Dāugis

Daukānts

Daukīnts

 

dāus- 

Dāusils                                    Dāusili

 

deg-

Deggars                                   Degrā

 

dēiw-

Dēiwuts

Deiwāts                                   Deiwāta

Deiwennis                                Deiwenni

Dēiwis                                     Dēiwi

 

dēlg-

Dēlgabuts

 

dēl-

Delūns                                     Delūni

 

dēm-

Dēmants                                  Dēmanta

Demennis

Dēmiks

Demittars

 

dīg-

Dīgis

 

dīk-

Dikaīts

Dīkels

Dīks

 

dīng-

Dīngs                                       Dīnga

Dīngels                                    Dīngela

Dīngeta

Dingūns                                   Dingūni

Dīngats                                    Dīngata

 

dīnt-

Dīntelis

 

dīr-

Dīrisks                                     Dīriska

Dirūns                                     Dirūni

Dirwāinis

 

dirg-

Dirgeīka

Dirgeta

Dīrgs                                       Dīrga

 

dīrs-

Dirsennis                                 Dirsenni

Dīrss                                        Dīrsa

Dirsūns                                    Dirsūni

 

dit-

Dits                                          Ditta

Ditennis

Dittiks

 

dīw-

Dīwans

Dīwiks                                     Dīwika

Diwillis                                    Diwilli

Diwītis

Diwāts

 

drāb- 

Drābilgis

 

drag-

Dragāts

Dragennis

Draguzzis

 

dram-

Dramāts

 

drāu-

Drāudis

Draudāts

Draujāts

Drāuzdis

Drāuws                                    Drāuwā

Drauwennis

Drauwāts

 

drun-

Druneīka

 

drut-

Drutennis

Drūtis

 

dul-

Dulītis

 

E

 

eb-

Ebgaūts

 

ēi-

Ēibits

Ēibuts

Ēidels

Eidennis                                  Eidenni

Ēidits                                       Ēidita

Ēidrauws                                 Ēidrauwa

Eigaīls                                     Eigaīlā

Ēikants                                    Ēikanta

Ēikels

Ēikints

Eikūns                                     Eikūni

Ēimants                                   Ēimanta

Ēimeta

Ēimits

Eināts

Ēiraws

Ēiriks                                       Ēirika

Ēirims                                      Ēirima

Ēirimē

Ēiskants

Ēiskars

Eisuttis

Ēitiks

Ēitils

Ēitingis

Ēitijaws

Ēitmants

Eitūns

Ēitwids                                    Eitwīda

Ēiwans

 

ēr-

Ērwiks                                     Ērwika

 

ēst-

Ēstiks

 

G

 

gad-

Gaddiks

Gads

Gaduks

 

gāj-

Gājaws

 

gāig-

Gāigis                                      Gāigi

 

gaīl-

Gaīlamans

Gaīlamins

Gailennis                                 Gailenni

Gaīliks

Gaīlins

Gaīlis                                       Gaīli

 

 

gēist-

Gēistans

Geistāts

 

gald-

Galdins

 

galm-

Galms                                     Galma

 

galt-

Galtis

Galtennis

 

gān-

Ganāts

Gāndabiks

Gāneta

Gāniks

Ganuks

 

garb-

Garbeīka

Gārbats

Gārbis

 

gar-

Garennis

Garniks

Garuks

Garūns                                    Garūni

Garuttis                                   Garutti

Garwaīts

 

gast-

Gastars

Gastūns

 

gat-

Gattis

 

gaūb-

Gaūbis

Gaubāts

 

gāud-

Gāudaws

Gāuds                                     Gāuda

Gāudelis

Gaudennis                               Gaudenni

Gāudesis

Gāudeta

Gāudjawajs

Gaudjawillis

Gāudjawins

Gāudiks

Gāudils

Gāudins

Gāudijats

Gāudajs

 

gāu-

Gāuss

Gāuwins                                  Gāuwina

Gāuzdā

 

gēid- 

Gēidams

Gēidauts

Gēidaws

Gēidis

Gēidjabuts

Gēidels

Gēidilis

Geidītis

Geiduttis

 

gēi-

Gēiks

Gēikints

Gēimans

Gēisis                                      Gēisi

Geistarris                                 Geistarri

Gēistiks

Geistuttis

 

gel-

Gelītis

Gellaws

Gelūns                                     Gelūni

 

gen-

Gendariks                                Gendarīka

Gensis

 

gērd-

Gērdis                                     Gērda

Gērdeta

 

gēr-

Gēriks

Gērkants

Gērks                                      Gērkā

Gērmants

Gērms                                     Gērma

Gērmars

Gerstuttis

Gerūns

Gerutti

 

gil-

Gils                                          Gillā

 

gilb-

Gilbars

 

gīm-

Gīms

 

gīmb-

Gīmbis

Gīmbars

 

gin-

Ginnibuts

Ginniks

 

gint-

Gīntars                                    Gīntara

Gintauts

Gintils

Gintis                                      Ginti

Gintūns                                   Gintūni

 

gīrb-

Girbāinis

Gīrbins

 

gīrd-

Gīrdaws

Girdils

Gīrdims

Gīrdis                                      Gīrdijā

Girdullis

Girdūns

Girduttis

 

gīrk-

Gīrkants

Gīrks                                       Gīrka

 

gīrm-

Gīrmants                                 Gīrmanta

Gīrmaws

 

gīrst-

Gīrstauts

Girstennis

 

gīt-

Gītis                                        Gītā

Gitmennis

 

glāb-/glab-

Glabāts

Glābits

Glābiks

Glābs

Glabbis

Glabūns                                   Glabūni

Glabuttis

 

glām-

Glāmzins

Glāmzis

 

glānd-

Glandāims

Glānds

Glāndiks

Glāndims

Glāndins

 

glāub-

Glaubāts

 

glaūd-

Glaūds

Glaūdaws

 

glāus-

Glausāts

 

glīnd-

Glīnds                                      Glīnda

 

gnāis- 

Gnaisāts

Gnaisuttis

 

gnet-

Gnettils

 

grāi-

Grāibs

Grāibuts

Grāiks

Grāinis

 

grānd-

Grāndaws

Grānds

 

graz-

Graziks                                    Grazikki

Grazzims

Grazzis

Grazuttis                                 Grazutti

 

graūd-

Graūdis

 

gru- 

Grugaīls

Grunnaws

 

gūb-

Gūbiks

 

gud-

Guds

Guddels

Gudeīka

Gudennis

Guddiks

Guduttis

 

gūk-

Gūks

 

gūnd-

Gūndis                                    Gūnda

Gūndiks

Gūntars                                   Gūntara

 

gūnt-

Gūntis                                     Gūnta

Gūntiks

Gūntaws

 

gur-

Gurs

Gursēdis

Gurstins

 

gust-

Gustars

 

I

 

ind-

Indriks

 

ing-

Ingnāts                                    Ingnāta

 

iz-

Izprāts                                     Izprāta

 

J

 

jād-

Jādis                                                 Jādi

Jadeīka

Jadennis

Jadāts

Jaduks

Jaduttis

 

jāg-

Jagaūds

Jāgils

Jagāts

Jāgeids

Jagūnts                                    Jagūnta

Jaguttis

 

jak-

Jakkaws

Jakkins

Jakkiks

Jakkels

Jaks

Jakūns                                     Jakūni

 

jām-

Jāmants                                   Jāmanta

Jāmis                                      Jāmi

 

jān-

 

Janagāts                                  Janagāta

Jānats                                      Janāta

Jānels

Jāniks

Jāns                                        Jāna

Jānuks

Jānastints

Jāndels

Jānageids

Jānagēidiks

 

jās-

Jāsiks                                      Jāsika

Jāsis                                        Jāsi

Jastāuts

 

jāt-

Jatāuts

Jātis                                        Jāti

Jātils

 

jāw-

Jawārts                                    Jawārta

Jawils                                      Jawilli

Jawīrds                                    Jawīrda

 

jēr- 

Jērkints                                    Jerkīnta

 

jōrg-

Jōrgs                                       Jōrga

Jorgennis

 

K

 

kab-

Kabartis

Kabāts

Kabs

Kabbils

Kabūns

 

kad-

Kaddars

Kaddels

Kadennis

Kaddiks

Kadrāuws

Kadrūns                                  Kadrūni

Kādis                                      Kādi

 

kag-

Kagāts

Kaglānds

Kaglīnds                                  Kaglīnda

 

kāi-

Kāibars

Kāibuts

Kājs

Kajūns

 

kāim-

Kāimens

 

kāir-

Kāirs

Kairāts

 

kāis-

Kāiss                                       Kāisā

Kāisini

Kaisennis

 

kāit-

Kāitels

Kaitennis

Kāitinis

Kāitis                                      Kāitē

Kāitiks

Kāitits

Kāitaws

Kāits                                                 Kāitā

Kaitūns

 

kak-

Kakīwiss

 

kal-

Kallaws

Kallenits

Kallewits

Kallejats

Kalliks

Kallistis

Kallis                                       Kalli

 

kalt-

Kaltennis

Kaltiks

Kaltins

Kalts

 

kam-

Kammins

Kamennis                                Kamenni

Kamdris

Kams                                      Kamma

 

kand-

Kandāims

 

kang-

Kangs                                     Kanga

 

kānt-

Kantagērds

Kāntels

Kāntamins

Kāntaws

Kantennis                                Kantenni

Kānts                                      Kāntā

Kāntawīdins

Kāntawils                                Kantawilli

Kāntiks

Kāntils                                     Kāntila

Kāntims

Kāntars

Kantīs                                     Kantīja

Kantāts                                    Kantāta

Kantūns                                   Kantūni

Kantuttis

 

kap-

Kapennis

Kappijats

Kapūrna

 

kārd-

Kardennis

Kārds

 

kar-

Karrijats

Karris

 

kars-

Karsaws

Kasuttis

Karsis

 

kat-

Kattels

Katennis                                  Katenni

Kattars

Kats                                        Katta

Katuks

Katūlnis

 

kāun- 

Kāuns

 

kāup-

Kāupijats

 

kāust-

Kāustijats

 

kāut-

Kāuts

 

ka-

Kawālds

Kawessels

 

kek-

Kekaūts

Keks

 

kel-

Kels

Kellins

Keluttis

 

ken-

Kens

Kennarwis

 

kēr-

Kērss                                       Kērsa

Kerstaūts

Kērwiks                                   Kērwika

 

ket-

Ketennis                                  Ketenni

Kets                                         Ketta

Kettars

Kettaws

 

kīk- 

Kīkels

Kikennis

Kīks

Kīksts

Kīkstins

 

kim-

Kimuks

Kimānts

 

kin-

Kinniks

Kinkims

Kins

 

kīnt-

Kīntars                                    Kīntarā

Kintennis                                 Kintenni

Kīntiks

Kīntils

Kīntims

Kīntins

Kintuttis

 

kīnst-

Kīnsts

Kīnstuttis

 

kip-

Kippels

Kipennis

 

kīpr-

Kīprins

 

kīrk-

Kīrkis

 

kīrs-

Kīrss                                        Kirsā

Kīrsini

Kirsuttis

 

kīrsn-

Kīrsns                                     Kīrsnā

Kirsnuttis

 

kist-

Kistiks

 

klaūk-

Klaūks

 

klāus-

Klausennis

Klausagaīls

Klausīks

Klausils

Klāusis

Klausītis

Klausuks

Klausūns

 

klaūw-

Klaūws

Klaūwiks

 

klēt-

Klēts

 

klēk-

Klēkins

 

klus- 

Klusennis

Klusītis

Klussis

 

knēip-

Knēips

 

knaūt-

Knaūts

 

knist-

Knisteīka

 

krāip-

Krāips

 

krāk-

Krāks

 

krāuk-

Kraūkels

 

krāup-

Krāups

Krāupels

Kraupeīns

Krāupils

Krāupeleta

 

krek-

Kreks

 

kriw- 

Kriwīs

 

krikst-

Krikstilīs

Kristjāns

 

krūt-

Kruteīns

 

kūil-

Kūilis

 

kummet-

Kummeteris

 

kun-

Kunāts

Kunegiks

Kunnegs

Kunneta

Kuns

Kunts

 

kurn-

Kurnāts

 

kurt-

Kurtīs

 

kus-

Kussiks

Kussjamānts

Kussins

Kussītis

Kusleīka

Kussis

 

kw-

Kwāiks

Kwālis

 

kwei-

Kweidūns

Kwēibuts

Kweidāngs                               Kwēidanga

Kweilāngs

Kweimussels

Kweipadīngs                           Kweipadīnga

Kweirāms

Kwēiris

Kwēisiks

Kwēisis

Kwēisingis

Kwēisings

Kweikājs

Kwēitiks

Kwēiweds                                Kwēiweda

Kweiwāiss

 

L

 

lab-

Labenīks

 

lāik-

Lāiks                                       Lāikā

Laikāts

Laikaūts

Lāiketa

Lāikiks

Laiknītis

 

lāil-

Lāiliks

Lailītis

Lāils                                        Lāilā

Lailuttis                                   Lailutti

 

lāim-

Lāimats

Lāims                                      Lāima

Laimuttis

 

lāip-

Laipūns

 

laks-

Laksennis

 

lāng-

Lāngs

Langjadabs

Langwennis

 

lank-

Lankuttis

 

lāp-

Lāps

 

lāuk-

Lāuks

Laukstītis

 

lāus-

Laustennis

Lāustiks

Lāustins

Lāustijats

Lāustis

 

leīt-

Leītiks

 

let-

Letaūts

Letaūws

Letīs

Lets

Lettiks

 

līg-

Ligeīka

 

līks-

Līkss                                                 Līksā

 

līk-

Likāts

Līkuts

Likuttis

Līkutins

 

līnk-

Līnks

 

līp-

Līpiks

Līpins

Līpa

 

ljaūd-/ljūd-

Ljaūdiks

Ljūdiks

Ljūdins

Ljūdis                                     Ljūdi

Ljūdjamērs

Ljūdjamāds

 

Ljul-

Ljullis

 

lub- 

Lubs

Lubennis

Lubbarts

Lubbiks

Lubbins

 

lūg-

Lūgs

 

lunk-

Lunks

Lunkittis

 

lun-

Lunnaws

 

lūs-

Lūsis

 

M

 

mad-

Māds

Madāts

 

madl-

Madlis

Madleta

Madlītis

Madliks

Madlijats

Madluks

 

māin-

Māins

Māinats

 

māis-

Māisis

Māiselats

Māiselits

Māisels

Māiselaws

 

māg-

Magennis

Māgins

Māgs

 

mak-

Makkeraws

Makketa

Makkins

Makkiks

Makkils

Makkis

Makūns

Maks

 

makr-

Makrāts

Makruttis

 

māld-

Māldis                                     Māldi

Maldennis                                Maldenni

Māldiks

Māldits

 

mal-

Maleīka

 

maln-

Malnīks

 

man-

Manāts

Manaīts

Manāusts

Manaūts

Manimērs

Mannawits

Manniks

Mannijats

Mannits

Manijuttis

Mans

Manuks

 

mānd-

Māndils                                   Māndila

Mandītis

 

mānt-

Mantadraūws

Mantaglaūds

Mantamānds

Mantamīls                               Mantamīla

Māntars                                   Māntarā

Mantaūts

Mantawīns

Māntels

Mantennis                               Mantenni

Māntiks                                   Māntika

Māntims

Māntins

Māntits

Mānts                                      Mānta

Mantāts

Mantuks

 

mārg-

Mārgis                                    Mārgi

Mārgins

 

mar-

Marriks

Marris                                     Marri

 

mārs-

Mārsis

Marsaīts

Marsūns

 

marw-

Marwikketa

Marwiks

 

 

mat-

Mateīka

Mats

Mattels

 

maūd-

Maūdis

Maūdels

Maūdints

Maūdits

Maūdaws

Maūds

 

maz-

Mazeīka

Mazīs

Mazīks

Mazs

Mazzibuks

Mazzibuts

Mazzilits

Mazzilijāins

Mazzints

Mazuks

Mazūns

Mazuttis

 

med-

Meddaws

Meds                                       Medda

Medeīka

Meddeta

Mediks

Medīs

Medītis

Medūns                                   Medūni

 

mēg-

Megāts

Mēgs

 

mēld-

Mēldis

Mēldiks

Meldītis

 

mēl-

Meleīka

Mēlits

Mēlstis

 

mēn-

Meneīka

Mēniks

Menītis

Menuttis

 

mēr-

Mēraws

Mēriks                                     Mērika

Mēris

Mērits

Merūns                                    Merūni

 

merk-

Merkāts

Merkūns

 

mēt-

Mēts                                        Mētā

 

meīw-

Meīwiks                                   Meīwika

 

mik-

Miks

Mikāiks

Mikkels

Mikkars

Mikuttis

 

mīl-

Milāts                                      Milāta

Milagēidis                                Milagēidi

Milaūks                                   Milaūka

Milagāuds

Milageīds

Mīliks

Mīlamants

Mīlakants

Mīls                                         Mīla

Miluks                                     Milukki

Milūns                                     Milūni

 

mīld-

Mildaūts                                  Mildaūta

Mīlds                                       Mīlda

Mīldiks                                    Mildikka

Mildennis                                Mildenni

 

min-

Mināts

Minaūts

Mīndats                                   Mīndata

Mīns                                        Mīna

Minagaīls

Minagaūds

Mināts

 

mīnt-

Mīnteta

Mīntats

Mīnts                                       Mīnta

 

mis-

Miseīka

Misāts

Miss

Misselmērs

Missins

Mistars

Mistiks

 

N

 

na-

Nabānds                                  Nabānda

 

Nabrjaūws

Nabuks

Nābuts

Nadabs                                    Nadabba

Nādars

Nadīks

Nadits

Nadrāuws

Nagaīlis

Nagallaws

Nagints                                    Naginta

Naglānds

Naglaūds

Naglīnds

Nagripts

Naklussis

Nakāiks

Nakāits

Nakaūks

Nakāps

Nakettars

Nakūlnis

Nakuntīs

Nakurts

Nakwēits

Nalabs

Nalāiks

Nalīgs

Nalubs

Namaks

Namarris

Namajs                                    Namajjā

Nameds                                   Namedda

Namēris

Namērs                                    Namēra

Nakānts

Namazzits

Nanasāts

Napāks

Napērkis

Napradāws

Napragāuds

Napragāuws

Naprātars

Naprātis                                  Naprātija

Naprāts                                   Naprāta

Nasantappis

Nāskars                                   Nāskara

Naslaūws

Naspēts

Nasanbāngs                                      Nasanbānga

Nasandīngs                                       Nasandīnga

Nassandars                                       Nassandra

Nastiks                                    Nastika

Nastōms

Nawaīds                                  Nawaīda

Nawālds                                  Nawālda

Nāwats

Nawikkis                                 Nawikki

Nawērts

Nawessis

Nawillis                                   Nawilli

Nawilts

Nawīrs

 

nāib-

Nāibs                                       Nāiba

Nāibuts

 

nāid-

Nāidims

Nāidats                                    Nāidata

Nāidars

Nāids                                       Nāida

Naiduzzis

Naidawaīds

 

nāik-

Nāiks                                       Nāika

Nāikars

Naikāts

Nakeīns

Nāikins

 

 

 

 

nāis-

Nāiss

Nāisats

Naisadrāuws

Naisadruwīts

Naisagāuds

 

nāist-

Naistāts

Naistuttis

 

nak-

Nakajs

Nakaīls

Nakāims

Nakāips

Nakīs

Nakkars

Naks

 

nakt-

Nakts

 

nam-

Nams

 

nar-

Naramānts

Nargaūts

Nargīnds                                  Nargīnda

Narglānds                                Narglānda

Narglīnds                                 Narglīnda

Nargūnds                                 Nargūnda

Nargūns                                   Nargūni

Narriks

Narrijats                                  Narrijata

Narrims

Narrins

Narrmans

Nars                                        Narrā

Narūns

Narrwiks

 

nart-

Nartaws

Nartaūts

Nartuks

Narūns

 

narw-

Narwajs (gen. Narwajjas)        Narwajjā

Narwats

 

nas-

Nasāts

Naseīns

Nāsins

Nasuttis

Nasullis

Nāsis

 

nāsk-

Nāskars

Nāsks

Naskāims

 

nat-

Nataps

Natmennis

Nātars

Nātaws

Nātiks

Nātikars

 

naūd-

Naūdis

Naūdijats

Naūdits

 

naun-

Nāuniks

Nāuns

Naugārbs

 

naūs-

Naūsis

Naūseta

Nausuttis

Naūsats

 

naūt-

Naūtars

Naūts

Nautimērs

Naūtils

Naūtings

Naūtints

Naūtnins

Naūtwars

Naūwiks

 

nēr-

Nermaīts

Nērmaks

Nērmans

Nermeds                                  Nermedda

Nērnits

Nērtingis

Nerweīka

Nērwids

Nērwiks

Nerwikketa

Nerwillis                                  Nerwilli

 

nid-

Nids                                         Nidā (gen. Niddas)

Niddiks

Nidnamānts

 

nikl-

Nikls

 

nikt-

Niktars

Nikts

 

nō-

Nōbuts

Nōdaws

Nōkaitars                                Nōkaitra

Nōmarss                                  Nōmarsa

Nōmeds                                   Nōmeda

Nōmegs

Nōpallans

Nōpels

Nōdraws

Nōpins

Nōprats

Nōperdaws

Nōpergaūds

Nōpergaūws

Nōriks

 

P

 

pa-

Pabāngs

Pabillis                                    Pabillē

Pabbuts

Pabrjaūws

Pabursis

Padāngs                                   Padānga

Paddars

Padīngs                                    Padīnga

Padrāuws

Pagalms

Pagānstis

Pagaūlis                                   Pagaūlē

Paggins

Paglawūns

Pagrābs

Pagrēzis

Pākants

Pakaūks

Palaīds

Pāliks

Pamānds                                  Pamānda

Pāmans                                    Pāmana

Pamaūds                                  Pamaūda

Pāmartis                                  Pāmartī

Pameddis                                 Pameddi

Pameds                                    Pamedda

Pamēris

Pamērits

Pamettis

Pamussils

Papallis

Papillijats

Paplaūws

Parāps

Paserīs                                     Paserrija

Passals

Pastrēids

Patals

Pattars

Pattins

Patrīnks

Patūlnis                                   Patūlni

Pawīds

Pawilts

Pawīrsis

Pawīrts

Pawīsts

Pazūrgs

 

pāip-

Pāips

 

paīs-

Paīsars

Paīstikars

 

pāit-

Pāits

Paitūns                                    Paitūnini

 

pak-

Paks

Pakkamars

Paksis

 

pal-

Palstaks

Palts

 

pāmp-

Pāmps

Pāmpels

Pāmpits

 

pam-

Pams                                       Pamma

 

pan-

Pannaks

Pannats

Pannints

Pannis

 

pant-

Pants                                       Panta

Pantiks

Pantits

 

panzd-

Panzdis

Panzdiks

Panzdauprāts

 

pās-

Pasjaūts

Pāsings                                    Pāsingi

 

pāul-

Pāuliks

Pauluks

 

pāus-

Pauseīlis

Pāustils

 

pēd-

Pēdis

 

peld-

Peldeta

 

pel-

Pels

Pelliks

Pellins

Peluks

 

pēn-

Pēns

Pēniks

Penuttis

 

per-

Perbānds                                 Perbānda

Perbanduks

Pērdars                                    Pērdarā

Perkānts                                   Perkāntā

Perliks

Pērmans                                  Pērmani

Permaūds

Permennis                                Permenni

Pernaūts

Perswaīdis                               Perswaīdi

Perswajs                                  Perswajjā

Pērwans

Perwilts                                   Perwilta

Pērwiss

 

pēter-

Pēterals

Pēterats

Pēteriks

Pēteris

Pēteruks

 

pet-

Pets

Pettals

Petūns

 

pī-

Pīkants

Piskāits

 

pikt-

Piktins

 

pint-

Pintiks

Pintars

 

pip-

Pippelis

Pippins

 

pirm-

Pirms

Pirmiks

Pirmins

 

pjaūps-

Pjaūpss

 

plaīt-

Plaīts

 

plat-

Plattims

Platulaūks

 

plak-

Plakennis

 

plaūw-

Plaūwats

Plaūws

Plauwennis

 

plep-

Pleppis

 

pljāus-

Pljāuska

 

pō-

Pōbilits

Pōbils

Pōmars

Pōmens

Pōmets

Pōsips

 

pra-

Pradrūws

Pragīnts

Prameīka

 

prāt-

Pratennis

 

prēi-

Prēibils

Prēibistis

Prēibuts                                   Prēibuta

Prēidars                                   Prēidarā

Prēidaws

Prēidessis

Prēidruws

Prēigils                                    Prēigila

Prēikints

Prēiks

Preilāims                                 Preilāima

Prēimaks

Prēimats

Prēimeds                                  Prēimeda

Prēimids

Prēipauss

Prēiruks

Prēislams

Prēistalis

Prēistalgs

Prēistans

Prēistawils

Prēitars

Prēitungs                                 Prēitunga

Prēiwainis

Prēiwaiss

Prēiwaistis

Prēiwars

Prēiwils

Prēiwilts

Prēiwiss

 

pūk-

Pūkels

 

pups-

Pupsis

 

rād-

Radawills                                Radawilli

Rādels

Rādwins

 

rag-

Raggis

 

raīk-

Raīkeniks

Raīks

 

raīm-

Raīmats                                   Raīmatā

Raīms                                      Raīma

 

rāin-

Rāinats                                    Rāinata

Rāinbuts

Rāiniks

Rāins                                       Rāina

 

rāit-

Raitaūws

Rāits                                        Rāitā

Raitwillis                                 Raitwilli

 

rak-

Rakullis

 

rāks-

Rāksis

Raksītis

Rākstis

 

rām-

Ramaīts

Rāmats                                    Rāmata

 

Rameīka

Rāmiks

Ramūns                                   Ramūni

Ramuttis                                  Rumutti

 

rāmb-

Rāmbels

Rāmbs

Rāmbits

Rāmbuts                                  Rāmbuta

 

rāns-

Rānsits

 

rap-

Rappats

Rappils

Raps

 

ras-

Rasā

Rassagāuds

Rassils

 

raūk-

Raūkats

Raūketa

 

red-

Reddats

Redaūts

Reddiks

Redīwans

 

reg-

Reggis

Regennis                                  Regenni

Reggils

Reggars

Regūns                                    Regūni

Reguttis

 

rend-

Rendallis                                 Rendallja

Rendallija

 

ret-

Rettaws

 

rim-

Rimma

 

rimd-

Rimdeīka

 

ring-

Ringa

Ringels

 

rit-

Ritta

Rittangs                                   Rittanga

Ritaūts

Rittaws                                    Rittawa

Rittils

 

rōl-

Rōls

Rōliks

 

rōz-

Rōzi

Rōzins                                     Rōzina

 

rūd-

Rūdaws

Rudeīka

Rūdis

 

rūn-

Rūnats

 

rūnk-

Rūnkims

rūst-

Rūsts

Rusteīka

 

rūt-

Rutennis

Rūtils

Rūtā

 

sab-

Sabbats

Sabbins

Sabūns

 

sad-

Saddelis

Sadeluks

Saddis

Sadūns

 

sag-

Saggis

 

sak-

Sakūns

 

sam-

Samannis                                 Samanni

Sambāngs                                Sambānga

Sambarts                                 Sambarta

Samburs

Samīlis                                    Samīli

Sampalts

Sampils

 

san-

Sanāris

Sandāms                                  Sandāma

Sandāngs                                 Sandānga

Sandarris                                 Sandarrē

Sandalabs

Sandīngs                                  Sandīnga

Sanēits

Sangals

Sangāts

Sangāuds

Sangāuws

Sanglābs

Sanglānds

Sanglāubs

Sanglāuws

Sanglīnds

Sanglūns

Sangēidis                                 Sangēidi

Sangūndis                                Sangūndi

Sanīmts

Sanjāms                                   Sanjāma

Sanlaīdis

Sanzāngs                                 Sanzānga

Santaps

Santappins

Santarris                                  Santarri

Santāuts

Santīrmis                                 Santīrmē

Santūngis                                Santūngi

Sanwīrē

 

sand-

Sandāts                                   Sandāta

Sandaws

Sandeīka

Sandels

Sandiks

Sandrāuws

Sands                                      Sanda

Sanduks

Sandūns

 

sap-

Sapellis

Sappiks

 

sapr-

Saprans

 

sarg-

Sargabuts

Sargins

Sargs

 

sasn-

Sasnis

 

sāt-

Sātings                                    Sātingi

 

saw-

Sawarīks                                 Sawarīka

Sawētra

Sawīrts                                    Sawīrta

 

seb-

Sebegāuds

 

sed-

Sedaīts

 

sēg-

Segelliks

 

seīl-

Seilūns                                     Seilūni

 

semb-

Sembarins

Sembars

Sembs

Sembils

Sembims

Sembītis

Sembuts

 

sēr-

Sērans                                     Sērana

Sērats

Sērijats

Seruks

Serūns

Serwills                                   Serwilli

 

sjāut-

Sjāutis

 

sid-

Siddars

 

sīl-

Sīlika

 

sim-

Simmans

Simmeka

Simīls

Simmits

Simmants

 

sing-

Sings                                                 Singa

Singars

 

sīnt-

Sīntiks

Sīnts                                        Sīntā

 

sip-

Sipāins

Sippils

Sips

 

skāb-

Skābars

Skabeīka

Skābins

Skābs

Skabūns

Skābuts

 

skād-

Skādars

Skadeīka

Skadennis

Skādeta

Skādiks

Skādis

 

skāg-

Skāgs

 

skrāit-

Skrāits                                    Skrāita

Skrāitins

 

skal-

Skallars

Skals

Skaltennis

 

skām-

Skāms

Skāmants

 

skānd-

Skandagēidis

Skandagīrdis

Skāndars

Skāndels

Skandennis

Skāndeta

Skāndiks

Skāndins

Skāndims

Skāndis

Skandītis

Skandūns

 

skārd-

Skardeīka

Skardennis

Skardūns

Skardūttis

 

skārb-

Skārbeta

Skārbis

 

skat-

Skatūns

 

skeld-

Skeldiks

Skelds

 

skīr-

Skīrs

 

sklād-

Sklādats

Sklādis

Sklāds

Sklādits

 

skrand-

Skrands

 

skrit-

Skrits

 

skut-

Skuttis

 

skw-

Skwabs

Skwals

 

slaīd-

Slaīds

 

slaīk-

Slaīks

 

slāp

Slāps

 

smal-

Smalliks

 

spāid-

Spāidis                                    Spāidi

 

spāir-

Spāirats                                   Spāirata

 

spānd-

Spāndats                                 Spāndata

Spandennis

Spāndis

Spanduttis

 

spānkst-

Spānksti

Spankstūni

 

spārk-

Spārks

 

spurg-

Spurgis

 

stab-

Stabaīts

Stabūns

 

stāg-

Stāgats                                    Stāgata

Staguttis

 

stal-

Stalgūns

Stallis

 

stān-

Stānaws

Stankaīts

Stāniks

Stānis

 

stās-

Stāsiks

Stāsis

 

stāw-

Stāws

Stāwels

 

stēin-

Stēinis

Stēinabuts

Steinagāuds

Stēinams

Stēinaws

Steinaūts

Steineīka

Stēinilgs

Stēinins

 

stēip-

Stēipis

Stēipins

 

stig-

Stigāts

Stignāts

 

stirn-

Stirnis

 

strād-

Stradiks

Stradūns

 

strām-

Strāmbuts

 

streīp-

Streīps

 

sūd-

Sūdars

Sudennis

Sūdiks

Sūds

 

sūnd-

Sūndits

 

sup-

Supparins

 

swai-

Swaibrāti

Swāidiks

Swaidargs

Swaidennis

Swaigāuds

Swaigēidis

Swāimans

Swaimussels

Swaiprāts                                Swaiprāta

Swajūns                                   Swajūna

 

swēik-

Swēikis

Swēiketa

 

swent-

Swentiks

 

swep-

Swepperims

 

swer-/swir-

Swertennis

Swirgāuds

 

swāikst-

Swāiksteta                               Swāiksteta

 

tāl-

Tālamins

Tālaws

 

tān-

Tāngits

Tāngis

Tānis                                       Tāni, Tānija

Tanītis

Tāneta

 

tap-

Tappars

Taprits

 

tār-

Tārams

Tārims

Tarāts

 

 

tark-

Tarkis

 

tārp-

Tārps

 

tas-

Tassis

 

tau-

Taudāts

Tausuttis

 

tāut-

Tāuts                                       Tāutā

Tautagals

Tautamills                               Tautamilli

Tautanarwis

Tautennis

Tautawills                               Tautawilli

Tāutiks

 

tēd-

Tedeīka

Tedennis

Tēdariks

Tēdis

Tēdiks

 

tēik-

Teikāts

Teikūns

 

tēmp-

Tēmpars

Tēmparins

Tēmprabuts

Temprūns

 

tērs-

Tērsils

 

tik-

Tikennis

Tikūns

 

tikr-

Tikriks

Tikrītis

 

tim-

Tims

 

tīn-

Tīnakins

 

tir-

Tirrisks

Tirūns

 

tlāk-

Tlakāts

Tlākins

Tlākis

 

trāk-

Trāks

 

trāuzd-

Trāuzdis

Truzdis

 

trēn-

Trēnis

 

trīw-

Trīwis

 

tūl-

Tulabittis                                 Tulabitti

Tuladrāugs

Tuladrāuws

Tulagēidis                                Tulagēidi

Tulagērds                                Tulagērda

Tulāims                                   Tulāima

Tulaiswajs                               Tulaiswajjā

Tulakāits

Tulakānts

Tulakīnts

Tulaklaūws

Tulamānts                               Tulamānta

Tulaswaīdis

Tulatārps

Tulawīrds

Tulazēidis

Tūlis

 

tūln-

Tūlniks

Tūlnis

 

tult-

Tultangis

Tultungis

 

tūng-

Tūngabuts

Tungamērs

Tungāts

Tungīts

Tūngs

 

tus-

Tussins

Tustars

Tustins

 

twānkst-

Twānkstis

 

twir-/twar-

Twirbuts

Twirgēids

Twirgils

Twarrins

 

ūrb-

Ūrbs

 

wad-

Wadāts

Wadūns

Waddels

Waddiks

 

wag-

Wāgailis

Waggals                                   Waggala

Waggans

Wagā

 

waīd-

Waidamānts                            Waidamānta

Waīdats                                   Waīdata

Waidennis                               Waidenni

Waīdens

Waīdiks

Waīdils

Waīdis                                     Waīda

 

wāik-

Wāiks

Waikūns

 

wāim-

Wāimars                                  Wāimarā

Wāimins

 

wāin-

Wāins

Wāinabuts

Wainagēidis

Wāiniks

Wāinijats

Waināts

 

wāis-

Wāisjabuts

Waisjagaūws

Wāisils

Waisjanārs

Waisnāts

Waistāuts

Waisūns

Waisuttis

 

wāit-

Wāitiks

Waitītis

 

wāk-

Wākels

 

wāks-

Wāksis

Waksēdis

 

wāld-

Wāldis

 

wal-

Wallijats

Wallis

 

wāp-

Wāpins

Wāpis

 

wārg-

Wargaīts

Wargāts

Wārgewins

Wārgins

 

wārn-

Wārniks

 

warp-

Warpāts

Warpūns

 

wārsk-

Wārskis

 

wārst-

Warstennis

Warstūns

Warstwillis

 

wēl-

Wēlis

Welāts

Weluks

Welūns

 

wessel-

Wessels

Wesselins

 

wīd-

Widaūts

Wīdamans

Wīdawutis

Wīdiks

Widennis

Widītis

Wīdats                                     Wīdata

 

wig-

Wigaīls

Wīgels

Wīgelajs

 

wil-

Willins

Willimānts                               Wilimānta

Williks

Willijats

 

wīlk-

Wīlks                                       Wīlki

Wīlkins

Wilkūns                                   Wilkūni

 

wilt-

Wiltams

Wiltaūts

Wiltiks

 

wind-

Windiks

Windils

Windis                                    Windi

Windija

 

wīrd-

Wirdeīka

 

wīr-

Wīrabuts

Wiragāuds                               Wiragāudi

Wīriks

Wirkānts                                 Wirkānta

Wīrketa

 

wirs-

Wirsamānts

Wirsils

Wirsūns                                   Wirsūni

Wirsuttis

 

wis-

Wisabars

Wissabuts

Wisadargs

Wisagaīls

Wisagārbs

Wisagāudis

Wisagaūws

Wisagēidis                               Wisagēidi

Wisakānts                               Wisakānta

Wisakāits

Wisamānts

Wisamērs

Wisatrints

Wisawills                                 Wisawilli

Wisawits

Wissiks

Wissis

 

wit-

Wits                                         Witta

Wittars

 

Z

 

zābr-

Zābraws

 

zāl-

Zalāts

Zālangs                                    Zālanga

Zāliks

Zālis

Zalukkims

Zalukkins

Zaluks

 

zan-

Zanna

Zannawats

Zanniks

 

zāng-

Zangaīts                                   Zangaīta

Zangāts

Zāngars                                   Zāngarā

Zāngelaws

Zāngelis                                   Zāngeli

Zāngeta

Zāngs                                      Zānga

Zangītis

Zangstūns

 

zār-

Zarāti

Zārimts

Zāriks                                      Zārika

Zārjabuts

Zārmests

 

zārt-

Zārtiks

Zartūns                                    Zartūni

 

zārd-

Zardaīts

Zardennis

Zārdims

Zārdats

Zardeīka

Zārdeta

 

zēid-

Zēibuts

Zēidis

Zeidennis

Zēidiks

Zēimans

Zēijans

 

zem-

Zemmiks

Zemmis                                    Zemē

 

zig-

Ziggis

 

zin-

Zināts

Zinnaws

 

zins-

Zinsuttis

 

zirg-

Zirgals

Zirgāuds

Zirgittis

 

zūrg-

Zurbānds                                 Zurbānda

Zūrgats

Zurgaūts

Zurgēidis

Zurgennis

Zūrgins

Zurkānts

Zūrmans

Zūrmins

Zuraīts

Zūrstajs

Zurteīka

Zūrtels

Zūrtaws

Zūrtiks

Zurwangs

Zurwills

 

zwil-

Zwillis

 

zwilg-

Zwilgis

Zwilgennis

 

 

 

 

Kombinācijas stēisan prūsiskan emnin be seimisemnin iz istōriskans dōkumentans:

 

Bānds Barrins

Klaūws Bandāts

Glānds Bāudels

Kunts Bijāts

Tūlnis Bukkins

Endriks Gēidauts

Ānkars Glāmzis

Barts Glānds

Prēidaws Kērwiks (Alnāsteini)

Samburs Kīkels (Semba)

Dits Kīkels (Kroicburg)

Pēteris Kikennis

Pēteris Lāims (Wēlawa)

Āuleps Māins

Tūlniks Māins

Āniks Māisels

Dingūns Mēraws (Alnāsteini)

Mazzints Kreks

Mazūns Kreks

Ēiwans Maldennis (Semba)

Ēiwans Spandennis (Skallawa)

Āniks Milagāuds

Nikls Milagēidis (Kunnegsgarbs)

Dits Mīldiks (Undenawa)

Barts Naistuttis

Ānsis Nāsins

Baidāts Nāskars (Semba)

Glabāts Nōmegs (Bartanstabs)

Āniks Nōmegs (Bartanstabs)

Patūlni Kāntila

Lāiks Klaūks

Āniks Pawīrsis (Skallawa)

Wīlks Pannints

Ānsis Pāsings

Lāiks Prēidars

Jōrgs Rāmbits

Jakkels Rassagāuds

Graziks Reggars

Klaūks Rōzins

Glānds Santappins

Gīrdis Skāmants

Glānds Tēmparins (Bartanstabs)

Glabūns Tīnakins

Dīwans Tlākins (Barta)

Pets Tūlnis

Ānsis Tlākis

Williks Tūngs

Barislā Tūnga

Sklaitīnsna: Nawwiniskai